Nowości Badawcze NCK (1 i 2 /2019)

Data publikacji: 21.08.2019
Autor: Narodowe Centrum Kultury
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Prezentujemy publikację „Nowości Badawcze NCK nr 1 i 2 2019”, w której po raz kolejny zgromadziliśmy polskie i zagraniczne raporty, wyniki badań oraz nowości wydawnicze dotyczące różnych aspektów polityki kulturalnej i zarządzania kulturą. 

W części pierwszej – Z programu badawczego NCK – zamieściliśmy przykłady wybranych badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Zaprezentowaliśmy fragmenty badań dotyczących wizerunku Stanisława Moniuszki oraz znajomości utworów tego kompozytora wśród współczesnych Polaków. Wnioski z badań ilościowych i jakościowych oraz konsultacji eksperckich zawarto w raporcie: Stanisław Moniuszko – znany, lecz nieobecny. Opinie Polaków na temat twórczości i postaci kompozytora w jego dwusetną rocznicę urodzin, który w całości dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury. W aktualnym numerze „Nowości Badawczych NCK” przytoczyliśmy również fragmenty ekspertyzy Obecność postaci i twórczości Stanisława Moniuszki w podstawach programowych, programach nauczania i podręcznikach szkolnych autor­stwa Magdaleny Radziejowskiej, która podsumowuje rolę systemu oświaty w upowszechnianiu postaci i dzieł Stanisława Moniuszki.

Prace badawcze Narodowego Centrum Kultury dotyczą również pamięci społecznej. W 2018 roku zrealizowaliśmy wielokomponentowe badanie, którego celem była analiza znaczenia święta odzyskania niepodległości dla współczesnych Polaków oraz ukazanie 11 listopada jako fenomenu społeczno-kulturowego. W oparciu wyniki badań Narodowe Centrum Kultury przygotowuje monografię, która ukaże się pod koniec 2019 roku nakładem wydawnictwa NCK.  

W części Nowy słownik polityki kulturalnej przytoczyliśmy pojęcie design thinking, ale próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu podejście tzw. „myślenia projektowanego” jest obecnie użyteczne dla sektora kultury. Przyjrzeliśmy się publikacjom, badaniom oraz programom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które wspierają aplikację myślenia projektowego w kulturze.

W części Polskie Raporty znalazł się między innymi nowy raport GUS Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, który wskazuje na możliwe warianty mechanizmów finansowania sektora kultury. Z uwagi na wydarzenie jakim były wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku, wskazaliśmy na komunikat CBOS Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ponadto, w nawiązaniu do rocznicy 15-lecia Polski w Unii Europejskiej przedstawiliśmy opis publikacji Efekt Bilbao/kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce, w której autorzy prezentują wnioski dotyczące nowych instytucji kultury, czyli takich które powstały po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W tej części „Nowości Badawczych NCK” przytoczyliśmy również fragmenty raportu Relacje i różnice. Uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze, w którym autorzy skoncentrowali się na charakterystyce potrzeb, motywacji, barier, jak również na ukazaniu praktyk kulturalnych mieszkańców Warszawy. Podobnie w raporcie z projektu badawczego Krakowski odbiorca kultury, zawarto wnioski z badania ilościowego dotyczącego grupy odbiorców krakowskich instytucji kultury.

Zaprezentowaliśmy również raporty anglojęzyczne, a spośród nich wybraliśmy opracowania, które wskazują na przykład na funkcję muzeów, jako kreatorów dobrostanu i szczęścia (raport Calm and Collected. Museums and Galleries: The UK’s Untapped wellbeing resource, autorstwa Art Found). Ponadto, przytoczyliśmy założenia projektu będącego częścią unijnej strategii rozwoju „Horyzont 2020” w odniesieniu do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Wskazaliśmy również na raport przygotowany przez European Foundation Centre, który ukazuje trendy w filantropii – indywidualnej i korporacyjnej.

W części Dziedzictwo i pamięć zamieściliśmy m.in. opis raportu, który dotyczy restytucji afrykańskiego dziedzictwa kulturowego – czyli zbiorów, które pozostają nadal w publicznych kolekcjach sztuki państw europejskich.

Osobną część „Nowości Badawczych NCK” stanowi zbiór artykułów naukowych, sprawozdań i wyników badań, które ukazały się w ostatnim półroczu. Wybraliśmy przykłady z czasopism takich jak:  „The Design Journal”, „Creativity and Innovation Management”, „Creative Industries Journal”, „Design Studies”, „Cultural Trends” i zebraliśmy opracowania, które wskazują na stopień rozwoju podejścia partycypacyjnego, myślenia projektowego i angażowania użytkowników, na przykładach bibliotek lub organizacji społecznych. Pozostałe artykuły zostały wybrane z czasopism takich jak: „Cultural Trends” i „International Journal of Cultural Policy”, a zawarte w nich zagadnienia dotyczą statystyk uczestnictwa w kulturze w krajach europejskich i Australii, praw autorskich w Japonii oraz polityki muzealnej w Korei Południowej.

W nowym numerze wskazujemy również publikacje z zakresu socjologii kultury, które ukazały się nakładem Wydawnictwa NCK, a które polecamy wszystkim badaczom.

W tym roku prezentujemy „Nowości Badawcze NCK” w formie e-booka, który można pobrać poniżej. Na poszczególnych stronach znajdują się odnośniki do komunikatów, raportów i publikacji polskich i zagranicznych. 

Zachęcamy do lektury!