Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury realizuje projekty o charakterze analitycznym, diagnostycznym i ewaluacyjnym. Pracujemy w oparciu o standardy, które gwarantują obiektywizm i rzetelność uzyskiwanych wyników zarówno w projektach realizowanych samodzielnie, jak i tych prowadzonych we współpracy z firmami badawczymi, ośrodkami naukowymi i niezależnymi ekspertami. Realizujemy badania ad hoc i cykliczne, odpowiadając na bieżące potrzeby, a także śledząc procesy zachodzące w kulturze w dłuższym okresie.

Zespół

Stanowimy interdyscyplinarne grono badaczek i badaczy społecznych. W swoich projektach wykorzystujemy wiele metod i technik badawczych. Łączymy wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, pedagogiki, antropologii i etnografii, analizując badane zjawiska z różnych, uzupełniających się perspektyw. Współpracujemy z ekspertami zewnętrznymi, którzy reprezentują ośrodki naukowe z całej Polski. Dbamy o podnoszenie naszych kompetencji, szkoląc się i śledząc rozwój metodologii badań społecznych oraz narzędzi wspierających analizę danych. Nasze zaangażowanie i entuzjazm wzmacnia przekonanie, że to, co robimy, jest potrzebne i ważne.

Projekty badawcze

Podejmowane przez nas inicjatywy badawcze i analityczne służą przede wszystkim instytucjom i organizacjom działającym na rzecz kultury. Pozyskujemy aktualne dane oraz upowszechniamy wyniki badań, tak aby stanowiły one wiarygodne źródło wiedzy oraz inspirację do działania dla sektora kultury. Wypracowujemy rekomendacje i wspieramy procesy decyzyjne. Pomagamy zrozumieć, jak można działać efektywniej. Popularyzujemy wiedzę o badaniach i podnosimy świadomość ich roli w praktyce instytucji i organizacji działających na rzecz kultury.

Realizujemy badania, analizy i ewaluacje. Dostarczamy wiedzę o kulturze i dziedzictwie narodowym opartą na badaniach naukowych. W naszych projektach badawczych przyglądamy się m.in. sytuacji domów kultury, analizujemy sposoby świętowania przez Polaków rocznic historycznych, sprawdzamy wpływ kapitału kulturowego na praktyki społeczne, monitorujemy uczestnictwo Polaków w kulturze, sprawdzamy efekty wsparcia oferowanego sektorowi kultury.

Publikacje

Opracowujemy komunikaty, raporty i infografiki upowszechniające wyniki naszych badań. Prowadzimy Bazę raportów, w której gromadzimy najnowsze opracowania dotyczące kultury. Autorami raportów są przede wszystkim polskie i zagraniczne instytuty badawcze, uniwersytety, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe. W Bazie zamieszczamy także własne raporty badawcze.

Redagujemy „Rocznik Kultury Polskiej”, który stanowi kompendium statystyczne poświęcone polskiej kulturze, oraz dostępny w formie elektronicznej półrocznik „Nowości Badawcze NCK”, zawierający syntetyczne opisy najnowszych raportów i artykułów naukowych z obszaru badań nad kulturą. Książki naszego autorstwa wydawane są m.in. w ramach serii Narodowego Centrum Kultury – „Laboratoria Kultury”.