Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017- nabór trwa do 5.12!

Data publikacji: 07.11.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017- nabór trwa do 5.12!
nabór

Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza część zadania obejmuje: przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających oraz dokonanie - w oparciu o te zasady - wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości i stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Druga część zadania obejmuje: realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji oraz ewaluację zadania uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Nabór trwa do 5 grudnia 2016 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 21 listopada 2016 zostaną poinformowani przez NCK o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów formalnych.

Wniosek jest dostępny w EBOI.