Raport o stanie diagnozy w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Data publikacji: 03.09.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Przedstawiamy przygotowany przez prof. Sylwię Jaskułę oraz prof. Leszka  Korporowicza materiał omawiający stan diagnozy w II edycji programu Bardzo Młoda Kultura. Raport jest podsumowaniem wojewódzkich diagnoz stanu edukacji kulturowej, które przeprowadzili Operatorzy programu w 2019 roku.

Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego strategicznym celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Podstawowym zadaniem BMK jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sfery edukacji i kultury. Rozwiązania te stają się podstawą budowy systemu, w którym kultura jest narzędziem kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw.

Doświadczenia wyniesione z I edycji programu pozwoliły na zaprojektowanie działań potencjalnie wzmacniających budowę systemu zapewniającego rozwój umiejętności i postaw związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu zarówno w sferze edukacji, kultury, jak i systemu ich współdziałania. Opracowano system skoordynowanych badań diagnostycznych dla II edycji programu BMK, zaplanowanej na lata 2019–2021, przyjmując założenie, że jako system uczący się powinien prowadzić systematyczną refleksję nad podejmowanymi działaniami. Powtarzająca się sekwencja badań: diagnoza, ewaluacja i monitoring pozwolą na bieżące wyznaczanie strategicznych kierunków działań podejmowanych przez poszczególnych Operatorów. Działania diagnostyczne rozpoczynające refleksję nad stanem początkowym wdrażania samego programu, a także pozwalające zbadać jego kontekst, pozwolą na planowanie przez Operatorów regionalnych kolejnych działań, które to poddawane są stałemu monitorowaniu, a także ewaluacji.

Niniejszy raport jest analizą prac diagnostycznych podejmowanych regionalnie w celu określenia wyłaniającego się z nich obrazu programu BMK na obecnym etapie jego realizacji, wraz z omówieniem ważnych kwestii metodologicznych, które mogą mieć znaczenie w przyszłości i które same w sobie stanowią jeden z celów programu. Raport nie ustosunkowuje się więc oddzielnie do każdej z diagnoz realizowanych przez ośrodki regionalne, ale wybiera ważne kwestie, które pojawiają się w perspektywie analizy całościowej wszystkich, a przede wszystkim są istotne ze względu na potrzeby rozwojowe całego programu.

Przejdź do raportu