Bardzo Młoda Kultura powraca!

Data publikacji: 17.01.2023
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Ogłaszamy nabór wniosków do programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 dla operatorów regionalnych (wojewódzkich). Program zakłada dofinansowanie zadań podejmowanych przez operatorów oraz wyłonionych przez nich lokalnych beneficjentów, mających na celu rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Celami szczegółowymi są: rozwój umiejętności młodzieży w zakresie krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze, wspieranie podmiotowości i wzmacnianie tożsamości oraz integracji społeczności lokalnych, wspieranie twórczego i wrażliwego na lokalne konteksty społeczne wykorzystania dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych.

Program zakłada zastosowanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych, inspirowania i inicjowania kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży oraz kształtowania u niej postaw oraz umiejętności współpracy i odpowiedzialności. Podstawą przyjęcia powyższych celów jest założenie, że podmiotowe uczestnictwo w kulturze jest istotnie związane z tożsamością jednostek i wspólnot lokalnych, ich dobrostanem, gotowością do podejmowania dialogu, budowania więzi i rozwijania kapitału społecznego.  

Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 realizowana będzie w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Działania na poziomie lokalnym wdrażane będą w formie partnerstw podmiotów, które – odwołując się do uzasadnionej potrzeby wynikającej z samodzielnie opracowanej diagnozy – przygotują i przeprowadzą projekty animacyjno-kulturalne na rzecz danej społeczności.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać, samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego) realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

W ramach programu Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie działań wynikających z roli operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 (poziom wojewódzki), stanowiących kompleksowe zadanie, na które składają się:

 1. organizacja spotkania wprowadzającego dla podmiotów zainteresowanych zawiązaniem partnerstwa i realizacją w tej formule projektu na rzecz społeczności lokalnej, z czynnym udziałem młodzieży;
 2. organizacja i udział w szkoleniach / warsztatach, podnoszących kwalifikacje osób pracujących z młodzieżą;
 3. organizacja szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje uczestników lokalnych partnerstw, w szczególności w zakresie sposobów współpracy z młodzieżą;
 4. wsparcie dla partnerstw lokalnych w opracowaniu lokalnych diagnoz i planów działań animacyjnych;
 5. przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzanie konkursów na stworzenie partnerstw lokalnych służących diagnozowaniu potrzeb, wypracowywaniu i testowaniu narzędzi oraz kreowaniu lokalnych projektów edukacyjno-animacyjnych z udziałem młodzieży, wykorzystujących metody i narzędzia edukacji kulturowej;
 6. realizacja działań sieciujących na poziomie regionalnym: budowanie sieci podmiotów wspierających wymianę doświadczeń i zaplecze kompetencyjne do testowania i wykorzystywania narzędzi edukacji kulturowej w praktyce;
 7. analiza działań realizowanych na poziomie lokalnym i wskazywanie modelowych rozwiązań w zakresie metod pracy stosowanych w edukacji kulturowej;
 8. prowadzenie stałej ewaluacji podejmowanych działań; bieżące monitorowanie postępu realizacji założonych celów oraz doroczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2023-2025. Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się następująco:

  1. od 15 marca do 15 listopada 2023 roku,
  2. od 1 stycznia do 15 listopada 2024 roku,
  3. od 1 stycznia do 15 listopada 2025 roku.

Aplikacje wszystkich zainteresowanych, spełniających wymogi regulaminowe przyjmujemy do 15 lutego 2023 roku. 

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych (SOP) NCK pod adresem: https://sop.nck.pl

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Po utworzeniu konta, logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem numeru NIP  jako identyfikatora danego podmiotu / wnioskodawcy.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOP oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOP. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać pod adresem e-mali: sop.pomoc@nck.pl

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programu.