O programie

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich Operatorów, którzy w oparciu o doświadczenia I edycji programu, realizowanej w latach 2016-2018, podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury,z drugiej – do zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, zarówno tej formalnej, jak i nieformalnej. Istotnym aspektem działalności operatora będzie koordynowanie działań z zakresu edukacji kulturowej w regionie oraz prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, popularyzującej działania i ofertę lokalnego operatora wśród nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowo-dydaktycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji kultury, władz samorządowych, rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży.
 

Czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie projektów będą: doświadczenie organizacyjne realizatorów, w tym dotychczasowe współdziałanie  z innymi podmiotami lokalnymi, poziom współpracy z samorządem lokalnym, umiejętność pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł oraz zaangażowanie profesjonalnej kadry, gwarantujące osiągnięcie zamierzonych efektów merytorycznych, a także uwzględnienie w strategii działania analiz i diagnoz opracowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Promesa 2016-2018 w danym województwie.

Najważniejszym rezultatem zadań wspieranych w ramach priorytetu powinno być podniesienie poziomu działań edukacyjnych oraz kształtowanie poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Ważne jest również zachęcenie przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój kultury lokalnej do faktycznej współpracy i stałej wymiany informacji.