Bardzo Młoda Kultura – co to takiego?

nck.pl/bardzomlodakultura

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury.

BMK jest programem trzyletnim i aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między  różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży
na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Naszą ambicją jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą.

Na potrzeby programu nasze cele strategiczne zdefiniowaliśmy jako wzmacnianie roli edukacji kulturowej.  Program ma bowiem budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu.


Jak to działa?

Narodowe Centrum Kultury zarządza programem i udziela dofinansowań na planowane działania.
Na ich realizację przeznacza 2 mln złotych rocznie.

To jednak nie jedyne zadanie NCK – w programie pełni ono ważne funkcje koordynujące całość prac, odpowiada za organizację spotkań i wymianę wiedzy między operatorami, nadaje kierunek pracom diagnostycznym, które realizują operatorzy, wspiera operatorów w diagnozach i autoewaluacji, w tym pomaga wypracować narzędzia badawcze. Realizuje promocję na poziomie ogólnopolskim. Wreszcie – zapewnia ewaluację zewnętrzną programu.

Realizację Bardzo Młodej Kultury rozpoczęliśmy od wyłonienia w otwartym konkursie 16 instytucji kultury, które pełnią rolę wojewódzkich operatorów programu. Operatorzy przez trzy kolejne lata pełnią rolę centrów kompetencyjnych wspierających współpracę sfery kultury i sfery edukacji.

Operatorzy odpowiadają – każdy w skali swojego województwa – za skomplikowane, trzyletnie zadanie, składające się z:

  • diagnozowania stanu edukacji kulturowej w województwie i autoewaluacji podejmowanych działań;
  • działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych (np. tworzenie portali informacyjnych, organizacja konferencji, spotkań i prezentacji działań z zakresu edukacji kulturowej, wymiana doświadczeń edukatorów);
  • prowadzenia szkoleń i warsztatów dla animatorów kultury, pedagogów i edukatorów, a także konsultacje i doradztwo
  • współfinansowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych - odbiorcami tych przedsięwzięć powinny być przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra oświatowa, rodzice i opiekunowie.

Regulamin programu

Regulamin znajduje się w zakładce Do pobrania.