Numer

Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka
nr 2/1993
Numer

Wersja elektroniczna numerów archiwalnych powstała w wyniku współpracy z Biblioteką Elbląską im. Cypriana Norwida (http://www.bibliotekaelblaska.pl/).

Strukturalizm - dekonstrukcjonizm - postmodernizm

Teksty na wolności (strukturalizm - poststrukturalizm - postmodernizm) - Andrzej Szahaj

Artykuł przedstawia semiotyczne aspekty sztuk wizualnych w koncepcji Greimasa i jego współpracowników: Courtésa, Flocha i Thurlemana. Kluczowe dla Greimasowskiego projektu semiotyki sztuk wizualnych są zdaniem autorki artykułu następujące tezy: zachodzi izomorfizm między planem formy wyrażenia i formy treści, elementarną jednostką formy treści jest sem, uniwersalny poziom znaczenia jest reprezentantem ogólnoludzkiej zdolności do generowania dyskursów kulturowych, podstawą naszego myślenia o świecie jest kwadrat semiotyczny.

Artykuł omawia kilka koncepcji dekonstrukcji wyczytanych z dzieł Derridy i Lyotarda oraz ich inspiracje Husserlem i Merleau-Pontym. Autor artykułu zwraca uwagę na pewne nieporozumienia wokół dekonstrukcji oraz krytykuje podejcie do tejże prezentowane przez niektórych krytyków literackich.

Tekst jako kontekst: rozszerzenie uniwersum Derridiańskiego - Maria Gołębiewska
Dystans i konwersacja. O dekonstrukcji teorii kultury - Wojciech Józef Burszta

Korzystając z twórczości Lyotarda, de Saussurea i Kanta autor arykułu stra się pokazać zależności pomiędzy postmodernizmem i poststrukturalizmem. Zdaniem Samuela Webera wspólną dla postmodernizmu i poststrukturalizmu ideą byłaby idea "tego co nie da się pomyśleć, o czym jednak zawsze coś się wie".

Dyskusja o Nowoczesności i Zagładzie Zygmunta Baumana

O nowoczesności TEJ Zagłady raz jeszcze - Zygmunt Bauman

Recenzje i omówienia

Luc Ferry, Homo Aestheticus, Grasset, Paris 1990

Estetyka jako współczesna "filozofia pierwsza" - Anna Zeidler-Janiszewska
Przeciw "prawodawcom" - Marek Kwiek
Postmodernistyczny etos świata - Roman Kubicki