Redakcja informuje, że – zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – każdy artykuł naukowy przed publikacją na łamach „Kultury Współczesnej” jest anonimowo recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Recenzje, omówienia, sprawozdania nie przechodzą procesu podwójnej ślepej recenzji. Afiliacja recenzentów wybieranych do oceny tekstów z koncepcji numeru jest inna niż afiliacja redaktorów tomu. W przypadku tekstów spoza koncepcji recenzenci nie są związani z tą samą jednostką akademicką co autor.

Zanim teksty trafią do recenzji ich oceny dokonuje zespół redakcyjny. Brane są pod uwagę takie kryteria jak: zgodność z tematyką pisma, dojrzałość aparatu badawczego oraz zawartość merytoryczna. O wyniku każdego z etapów prac informowani są sami zainteresowani – w momencie przejścia tekstu przez ocenę redakcyjną autor otrzymuje informację o decyzji i, o ile się takie pojawią, sugerowanych poprawkach. Po zaakceptowaniu artykułu przez redakcję (i po naniesieniu poprawek) tekst przechodzi kontrolę antyplagiatową (redakcja współpracuje z portalem plagiat.pl).

Arkusz recenzencki składa się z pól wyboru, dzięki którym recenzenci mogą jednoznacznie ocenić, czy tekst nadaje się do druku w tej formie, wymaga drobnych zmian lub też jego kształt uniemożliwia jego publikację w piśmie naukowym. Arkusz pozwala recenzentom również na ocenienie innowacyjności myśli, warsztatu badawczego i innych istotnych kwestii, w mniejszym lub większym stopniu decydujących o ostatecznej ocenie. Poza częścią zamkniętą arkusze zawierają część pisemną, w której recenzenci mogą opisać mocne i słabe strony tekstu, zawrzeć sugestie oraz dookreślić ocenę zawartą we wcześniejszych polach.

O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch recenzentów. Jeśli jednak recenzje są sporne (jedna jednoznacznie negatywna, a druga – jednoznacznie pozytywna), artykuł przesyłany jest do konsultacji trzeciemu recenzentowi, który, podobnie jak poprzednicy, nie zna tożsamości autora tekstu; nie zna też treści poprzednich recenzji, jednak informowany jest o spornych ocenach tekstu. W takiej sytuacji o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia, rozstrzygająca recenzja.

Recenzenci artykułów publikowanych w danym roku zostaną podani w pierwszym numerze kolejnego roku.