Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Od 2006 jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Pismo, mając status kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą.

Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury zarówno w ich kontekstach historiozoficznych i socjologicznych, jak i praktycznych.

Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzana jest naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizujących problemy kultury współczesnej.

„Kultura Współczesna” jest jednym z nielicznych periodyków naukowych podejmujących kompleksowo problematykę kultury w jej aspektach teoretycznych, analityczno-interpretacyjnych, diagnostycznych oraz praktycznych. Specjalnością czasopisma są analizy najnowszych zjawisk i procesów zachodzących w kulturze, tak polskiej, jak i powszechnej, oraz ich szerokie konteksty historyczne, cywilizacyjne, społeczne.

Koncentrując się na aktualnych problemach polskiej kultury, nie unika „Kultura Współczesna” kontaktów z myślą europejską i światową, co wyraża się także w publikacjach autorów zagranicznych. Przyjęta przez redakcję praktyka wydawania numerów monograficznych sprawia, że podejmowane problemy znajdują wszechstronne, wnikliwe i kompetentne opracowanie. Staranna redakcja tekstów, po ich uprzednim zrecenzowaniu przez wybitnych ekspertów, pełny aparat bibliograficzny, oryginalne materiały ilustracyjne, angielskojęzyczne streszczenia – wszystko to pozwala uznać „Kulturę Współczesną” za pismo ważne dla rozwoju polskiej myśli humanistycznej (z opinii Komitetu Nauk o Kulturze PAN).

Pierwotną wersją każdego numeru pisma jest wersja drukowana.

ISSN: 1230-4808

Nakład: 350 egz.

www.kulturawspolczesna.pl