Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej

Data publikacji:
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj
Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej
Nagroda Kolberga-logo

O nagrodzie

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia wy­bit­ne osią­gnię­cia twór­ców lu­do­wych, na­ukow­ców, ba­da­czy i po­pu­la­ry­za­to­rów oraz osób, in­sty­tu­cji i or­ga­ni­za­cji wspie­ra­ją­cych kul­tu­rę lu­do­wą na całym ob­sza­rze Pol­ski i poza gra­ni­ca­mi kraju.

Kon­kurs jest ogła­sza­ny przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go. Pod­mio­tem re­ali­zu­ją­cym pro­ce­du­rę kon­kur­so­wą w imie­niu Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go jest Mu­zeum im. Oska­ra Kol­ber­ga w Przy­su­sze, Od­dział Mu­zeum Wsi Ra­dom­skiej w Ra­do­miu, we współ­pra­cy z Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry oraz Fun­da­cją „Ce­pe­lia” Pol­ska Sztu­ka i Rę­ko­dzie­ło. Za­sa­dy zgła­sza­nia kan­dy­da­tur i pro­ce­du­rę wy­ła­nia­nia lau­re­atów okre­śla Re­gu­la­min Na­gro­dy Oska­ra Kol­ber­ga.

Aktualna strona internetowa konkursu: www.nagrodakolberg.pl