Za­sa­dy re­kru­ta­cji:

 • ogło­sze­nie otwar­te­go kon­kur­su w środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu,
 • wybór naj­lep­szych kan­dy­da­tów w 3-​eta­po­wym pro­ce­sie se­lek­cji:
 • etap - ocena speł­nia­nia wy­mo­gów for­mal­nych,
 • etap - ocena pro­jek­tów sty­pen­dial­nych kan­dy­da­tów,
 • etap - re­kru­ta­cja koń­co­wa

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty:

 • wy­peł­nio­ny for­mu­larz po­da­nia o przy­zna­nie sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia Mi­ni­stra Kul­tu­ry RP,
 • mi­ni­mum dwie re­ko­men­da­cje twórców uznanych w danej dziedzinie (wzór znajduje się na stronie www.nck.pl) napisane w ję­zy­ku pol­skim, za­wie­ra­ją­ce na­stę­pu­ją­ce in­for­ma­cje:
 • na­zwi­sko re­ko­men­du­ją­ce­go,
 • sta­no­wi­sko lub peł­nio­na funk­cja,
 • in­sty­tu­cja,
 • mia­sto,
 • okre­śle­nie okre­su zna­jo­mo­ści kan­dy­da­ta,
 • cha­rak­ter wza­jem­nych sto­sun­ków (na­uczy­ciel - mistrz, pra­co­daw­ca, inne),
 • osią­gnię­cia twór­cze kan­dy­da­ta,
 • ocena pro­jek­tu po­by­tu kan­dy­da­ta w Pol­sce,
 • kopia dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski wy­ko­na­nym przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go,
 • kse­ro­ko­pie dy­plo­mów, wy­róż­nień z kon­kur­sów, fe­sti­wa­li, kur­sów, wy­staw itp. wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
 • kse­ro­ko­pie re­cen­zji wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
 • pro­jekt po­by­tu w Pol­sce (do 2 stron) omó­wio­ny zgod­nie z na­stę­pu­ją­cy­mi punk­ta­mi:
 • głów­ny cel po­by­tu,
 • pro­po­no­wa­ny pro­gram i miej­sce po­by­tu,
 • pro­po­no­wa­ne warsz­ta­ty twór­cze,
 • zna­cze­nie pro­jek­tu dla: a/ dzie­dzi­ny re­pre­zen­to­wa­nej przez kan­dy­da­ta; b/ wła­snej ka­rie­ry za­wo­do­wej; c/ in­sty­tu­cji ma­cie­rzy­stej; d/ kraju,
 • uza­sad­nie­nie udzia­łu w pro­gra­mie Gaude Po­lo­nia

Zgło­sze­nia kan­dy­da­tów:

 • kandydaci na stypendium Gaude Polonia składają wnioski  o stypendium w Instytutach Polskich w Kijowie i Mińsku lub bezpośrednio w Narodowym Centrum Kultury;
 • równocześnie kopie zgłoszeń można wysyłać do Narodowego Centrum Kultury; e-mail: bberdychowska@nck.pl

Ter­mi­ny zgło­szeń kan­dy­da­tów:

Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń (po­da­nie o przy­zna­nie sty­pen­dium, listy re­ko­men­da­cyj­ne, kopie dy­plo­mu, re­cen­zji itp.) upły­wa 15 paź­dzier­ni­ka każ­de­go roku. Zgło­sze­nia na­de­sła­ne po upły­wie tego ter­mi­ny nie będą roz­pa­try­wa­ne.

Sty­pen­dy­sta sam po­kry­wa kosz­ty po­dró­ży do i z Pol­ski.