Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry Gaude Po­lo­nia prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia), pochodzących z Białorusi i Ukrainy, a także z innych kra­jów Eu­ro­py Środ­kowo­wschod­niej i państw postsowieckich. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi.

O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny:

  • film (w tym historia filmu i krytyka filmowa),
  • li­te­ra­tu­ra (w tym przekład),
  • mu­zy­ka (w tym historia i krytyka muzyki),
  • opieka nad zabytkami (w tym konserwacja dzieł sztuki i muzealnictwo),
  • sztu­ki wi­zu­al­ne (w tym fotografia i krytyka sztuki),
  • taniec,
  • teatr (w tym krytyka teatralna).

Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.