Składanie zgłoszeń

Za­sa­dy re­kru­ta­cji:

 1. ogło­sze­nie otwar­te­go kon­kur­su w środ­kach ma­so­we­go prze­ka­zu,
 2. wybór naj­lep­szych kan­dy­da­tów w 3-​eta­po­wym pro­ce­sie se­lek­cji:
 • I etap - ocena speł­nia­nia wy­mo­gów for­mal­nych,
 • II etap - ocena pro­jek­tów sty­pen­dial­nych kan­dy­da­tów,
 • III etap - re­kru­ta­cja koń­co­wa

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty:

 1. wy­peł­nio­ny for­mu­larz po­da­nia o przy­zna­nie sty­pen­dium Gaude Po­lo­nia Mi­ni­stra Kul­tury i Dziedzictwa Narodowego RP,
 2. mi­ni­mum dwie re­ko­men­da­cje twórców uznanych w danej dziedzinie, napisane w ję­zy­ku pol­skim,
 3. kopia dy­plo­mu ukoń­cze­nia stu­diów wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski wy­ko­na­nym przez tłu­ma­cza przy­się­głe­go,
 4. kse­ro­ko­pie dy­plo­mów, wy­róż­nień z kon­kur­sów, fe­sti­wa­li, kur­sów, wy­staw itp. wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
 5. kse­ro­ko­pie re­cen­zji wraz z tłu­ma­cze­niem na język pol­ski,
 6. pro­jekt po­by­tu w Pol­sce (do 2 stron).

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Do pobrania.

Zgło­sze­nia kan­dy­da­tów:

Kandydaci na stypendium Gaude Polonia składają wnioski o stypendium w Narodowym Centrum Kultury.
Kopie zgłoszeń można wysyłać do Narodowego Centrum Kultury; e-mail: bberdychowska@nck.pl

Ter­mi­ny zgło­szeń kan­dy­da­tów:

Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń (po­da­nie o przy­zna­nie sty­pen­dium, listy re­ko­men­da­cyj­ne, kopie dy­plo­mu, re­cen­zji itp.) upły­wa 16 paź­dzier­ni­ka 2023 r.

Zgło­sze­nia na­de­sła­ne po upły­wie tego ter­mi­nu nie będą roz­pa­try­wa­ne.

Sty­pen­dy­sta sam po­kry­wa kosz­ty po­dró­ży do i z Pol­ski.