Partnerstwo lokalne

Dom Kultury+

Jednym z ważnych elementów programu Dom Kultury+ jest zachęcenie Państwa do działania w ramach partnerstwa lokalnego.

Co to takiego?

Celem takiego porozumienia, nie tylko w przestrzeni kultury, jest współdziałanie różnych grup, instytucji i osób w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Warunkami zawarcia skutecznego partnerstwa jest z jednej strony nastawienie na realizację określonego zadania, którego znaczenie wybiega ponad indywidualne interesy i oczekiwania. Z drugiej natomiast otwarcie na partnerów, wzięcie pod uwagę ich kosztów, możliwości oraz oczekiwanych profitów. Działając w ramach partnerstwa lokalnego należy zatem dostosować swoje aspiracje i działania do celów i działań partnerów, a przede wszystkim podporządkować je osiągnięciu wspólnego zamierzenia.

Niemniej jednak słowem kluczem do zrozumienia idei partnerstwa lokalnego jest dobro wspólne.

Kogo zaprosić do współpracy?

Partnerstwo mogą zawierać rozmaite instytucje, osoby prywatne, organizacje, stowarzyszenia. Podpowiadamy, że na szczeblu lokalnym warto zainteresować się współdziałaniem z:

 • samorządem lokalnym
 • organizacją pozarządową
 • szkołą
 • biblioteką
 • stowarzyszeniami zawieranymi przez mieszkańców
 • kościołem, stowarzyszeniem wyznaniowym
 • lokalnymi przedsiębiorcami
 • mediami lokalnymi

Czy formalizować współpracę w ramach partnerstwa?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i wszystko zależy od celu w jakim zawieramy partnerstwo. Czasem wystarczy zwykła nieformalna umowa o współdziałaniu. W większości przypadków, gdy partnerstwo zawierane jest, aby wziąć udział w jakimś programie grantowym, należy je sformalizować. Najprostszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest w tym wypadku zawarcie umowy cywilnej. Stronami takiej umowy mogą być instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki publiczne. Umowę o współpracy podpisują osoby reprezentujące partnera. Dokument taki może zawierać szczegółowe informacje dotyczące na przykład wkładu finansowego, organizacyjnego, zasad promocji i wielu innych. Zasada jest jednak taka, im staranniejszy zapis, tym łatwiejsza i bardziej przejrzysta współpraca.

Po co domom kultury partnerstwo lokalne?

Zawiązanie takiej formy porozumienia umożliwia pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie zasobów wnoszonych przez strony porozumienia, a także skuteczniejszą realizację celów. Z drugiej strony partnerstwo, angażując najrozmaitsze instytucje, tworzone przez ludzi o różnych światopoglądach, potencjałach, aspiracjach pozwala widzieć w domach kultury miejsce integracji i budowania przestrzeni wspólnej. Dzięki temu wszyscy mamy możliwość wyjścia z domu i otwartego spotkania z innym/inną.

Dlatego z naszego punktu widzenia najistotniejsze w tym kontekście jest:

 • zaangażowanie w życie kulturalne szerokiej bazy społecznej
 • otwarcie domów kultury na nowe grupy, często do tej pory nie zainteresowane ich działalnością
 • odkrycie potencjału integrującego mieszkańców danego terenu wokół wspólnej sprawy – integracja poprzez kulturę
 • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dotyczących funkcjonowania kultury w małych społecznościach
 • wzbogacenie wiedzy o potrzebach i oczekiwaniach różnych grup społecznych tworzących wspólnotę lokalną
 • odkrywanie nowych możliwości działania
 • łączenie zasobów wiedzy i umiejętności partnerów do tej pory nie współpracujących, w tym lokalnych twórców i animatorów
 • uzupełnianie możliwości działania potencjalnych partnerów
 • wymiana wiedzy i doświadczeń

​Aby bliżej zapoznać się z ideą partnerstwa lokalnego, proponujemy zajrzeć do następujących publikacji:

 • "Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny poradnik" wyd. drugie poprawione i poszerzone, pod red. Rafała Serafina, Barbary Kazior i Anny Jarzębskiej, Kraków 2005;
 • „Poradnik partnerstwa” Tennyson, R.; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2006.