Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
12 minut

W ramach projektu  ,,Gminna Faktoria Kultury -  Inicjatywy start!'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu rozwoju zasobów kulturotwórczych społeczności lokalnej gminy.

Inicjatywa nr 1. SWEET 15

inicjator: grupa nieformalna Klub M

opis inicjatywy: Projekt powstał z inicjatywy i z myślą o młodzieży, a przede wszystkim o grupie nastolatek. Celem projektu jest kreatywne spędzenie czasu wolnego w gronie rówieśników poprzez udział w warsztatach, a także pokazanie młodzieży, że niezależnie w jakiej przestrzeni funkcjonujemy, sami możemy ją kreować i inicjować działania na rzecz innych ludzi. W ramach projektu, w sposób zaproponowany przez młodych, organizowane będą w przestrzeniach domów prywatnych warsztaty z zakresu kultury, kuchni i ekologii, charakteryzacji i makijażu scenicznego, warsztaty kreatywne, projekt zakończy się publiczną wystawą

odbiorcy inicjatywy: Bezpośrednim adresatem projektu jest młodzież w wieku 14-17 lat zamieszkująca wsie Różnowo i Dywity, o tzw. mniejszych szansach w dostępie do działań kulturalnych dedykowanych osobom w wieku gimnazjalno-licealnym. W projekcie pośrednio uczestniczyć będą również osoby (rodzina, znajomi, sąsiedzi, rówieśnicy), które obejrzą efekty pracy młodzieży w postaci mini wystawy zorganizowanej na zakończenie projektu.

 

Inicjatywa nr 2. Ługwałdzka rEwolucja Qlturalna

inicjator: Stowarzyszenie „Ługwałd”

opis inicjatywy: Celem projektu jest odkrywanie i rozwijanie potencjału twórczego mieszkańców wsi Ługwałd w sferze teatru i malarstwa. Ponadto doskonalenie warsztatu aktorów amatorów lokalnego wiejskiego teatru. Innowacyjnym elementem projektu jest wykorzystanie potencjału profesjonalnych aktorów i malarzy, zamieszkałych we wsi i włączenie ich we wspólne budowanie nowej jakości działań kulturalnych. Efektem będzie pokaz teatralny oraz otwarta wystawa malarska.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami działań będą przede wszystkim mieszkańcy wsi Ługwałd, w większości osoby dorosłe i seniorzy, zamieszkujący na terenach wiejskiej gminy Dywity. Projekt połączy pasjonatów sztuki, lokalnych artystów oraz mieszkańców, którzy będą chcieli podnieść swoje kompetencje w zakresie sztuki teatru i malarstwa.

 

Inicjatywa nr 3. POZYTYWNE MAMUŚKI

inicjator: Pozytywne Mamuśki z Frączek

opis inicjatywy: Głównym celem projektu jest tworzenie przestrzeni dla talentu i potencjału mieszkańców Frączek szczególnie rodzin wielopokoleniowych, a także motywowanie do systematycznego zaangażowania się mieszkańców Frączek w ich autorskie inicjatywy które mogą zaspokoić kulturalne potrzeby mieszkańców. Głównym efektem projektu będzie danie umiejętności i kompetencji nowym liderom społeczności wsi Frączki poprzez realizację międzypokoleniowych warsztatów uczących różnych form animacji kulturalnej. Ponad to grupa przeprowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci oraz wiejskie Święto Animacji.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu będą wszystkie pokolenia wsi Frączki: osoby dorosłe, seniorzy, młodzież a także dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wraz z rodzicami. Warto podkreślić, iż mieszkańcy Frączek są grupą najbardziej oddaloną od miejsc związanych z formalną kulturą w gminie Dywity, dlatego realizacja inicjatywy jest dla nich dużą szansą na rozpoczęcie w ich miejscowości samodzielnych, trwałych działań na rzecz upowszechniania kultury.

 

Inicjatywa nr 4. MALARSKA KRONIKA GMINY DYWITY 2018

inicjator: Nieformalna grupa plastyczna "PALETA"

opis inicjatywy: Kanwą projektu jest przygotowanie “Kroniki malarskiej Gminy Dywity 2018”, na którą złożą się prace plastyczne przedstawiające ludzi, krajobraz, przyrodę i miejsca z gminy w sytuacjach codziennych i odświętnych. W innowacyjny, oryginalny i aktualny sposób pokazany zostanie krajobraz, obiekty turystyczne i przyrodnicze z terenu gminy, w tym miejsca charakterystyczne dla gminy, a zwykle niedostrzegane przez jej mieszkańców. W projekcie grupa inicjatywna zorganizuje otwarte warsztaty (malarstwa olejnego, akwareli, monotypii i inne) mające na celu dotarcie do uzdolnionych artystycznie mieszkańców gminy i umożliwienie rozwoju swoich umiejętności artystycznych poprzez naukę u wybitnych uznanych artystów olsztyńskich.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu będą przede wszystkim osoby dorosłe, zamieszkujące tereny wiejskie. W grupie znajdą się zarówno profesjonalni artyści, artyści amatorzy oraz przede wszystkim mieszkańcy gminy Dywity, którzy zyskają niepowtarzalną szansę na rozwój swojej wiedzy, talentów i zainteresowań w obszarze sztuki.

 

Inicjatywa nr 5. PRZED PIERWSZĄ ODSŁONĄ

inicjator: Grupa nieformalna Niby Nic

opis inicjatywy: Projekt ma służyć:

• aktywizacji społeczności lokalnej osób dorosłych poprzez działania teatralne,

• odkrywaniu i rozwijaniu potencjału kulturalnego oraz wykorzystaniu kapitału społeczności,

• wzmocnieniu zaangażowania domu kultury w rozwijanie oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych,

• spełnieniu oczekiwań społeczności lokalnej dotyczących organizacji krótkich cykli zajęć warsztatowych o charakterze artystycznym.

Projekt adresowany będzie do osób dorosłych, zamieszkałych w Gminie Dywity, zainteresowanych rozwojem własnych umiejętności teatralnych. Bazę grupy stanowić będą osoby z kompetencjami w dziedzinie teatru amatorskiego, po Studium Teatralnym – warsztat reżysera i animatora przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz po kursie warsztatów teatralnych przy Olsztyńskim Teatrze Lalek. Osoby te, pragną stworzyć grupę teatralną osób dorosłych - amatorów, która podjęłaby w przyszłości stałą działalność artystyczno-animacyjną. Projekt - ma być swego rodzaju preludium, które pozwoli zebrać osoby chętne do wspólnej pracy oraz z pomocą specjalistów-aktorów profesjonalnych zbudować podstawy przyszłego scenariusza, wzmocnić kompetencje aktorskie. Efektem warsztatów będą: internetowa wystawa dokumentalna oraz "Happening" -działanie teatralne.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu są osoby dorosłe, zainteresowane rozwojem swoich pasji w obszarze teatru. Uczestnicy projektu mają za sobą różne doświadczenia teatralne, a ich dążeniem w projekcie jest zawiązanie stałego wiejskiego zespołu teatralnego w Dywitach.

 

Inicjatywa nr 6. PODUSZKI, PODUSZECZKI RÓŻNYMI TECHNIKAMI WYKONANE

inicjator: Grupa Nieformalna Spręcobabki

opis inicjatywy: Autorkami projektu są kobiety - seniorki - emerytki zamieszkujące wieś Spręcowo, położoną 15 km od Olsztyna. Grupa spotyka się spotyka się od trzech lat, raz w tygodniu, w świetlicy wiejskiej. Panie wykonują prace rękodzielnicze różnymi technikami. Angażując się w ten projekt grupa ma nadzieję na zachęcenie większej grupy osób do uczestnictwa w zajęciach całorocznych. Zależy im na większym zintegrowaniu lokalnej społeczności, zwłaszcza osób starszych. W ramach tego projektu planują wykonanie różnego rodzaju poduszek i poduszeczek. Projekt zakończy się wystawą wykonanych prac, połączoną z poczęstunkiem. Panie chcą zaprosić na nią mieszkańców wsi, władze Gminy, przedstawicieli GOK, Sołtysa, Radę Sołecką, dziennikarzy lokalnych mediów i znajomych spoza terenu gminy.

Założycielki grupy nieformalnej są przekonane, że takie spotkanie wpłynie bardzo pozytywnie na proces integracji różnych grup wiekowych i pokaże kreatywność osób starszych. Chcą zmienić sposób postrzegania osób na emeryturze i przełamać stereotyp ''babci'' zajmującej się wnuczętami.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu są seniorki zamieszkujące wieś Spręcowo. Osoby te mają na co dzień utrudniony dostęp do instytucji kultury w mieście czy głównej miejscowości gminnej ze względu na brak dogodnej komunikacji i podeszły wiek niektórych uczestniczek. Oprócz grona seniorów, panie chcą zaprosić do projektu wszystkich mieszkańców  wsi, poprzez zapoznanie ich z rezultatami projektu. Ważna jest też dla nich mobilizacja innych seniorów do wspólnych działań kulturotwórczych w niedalekiej przyszłości.

 

Inicjatywa nr 7. STARE CZY NOWE, ALE WARNIJSKIE

inicjator: Stowarzyszenie "Nasze Dzieci"

opis inicjatywy: Cele inicjatywy to:

• Poznawanie tradycji i kultury naszych przodków,

• Poznawanie tańców, zabaw i pieśni warmińskich,

• Integracja ze społecznością lokalną i osobami starszymi

• Rozmowy z osobami starszymi po występie w DPS-e, na temat czy pamiętają jakieś tańce zabawy i jak to było dawniej

• Integracja dzieci we własnym gronie

• Rozwijanie i promowanie talentów

• Aktywne spędzanie wolnego czasu.

Projekt integruje środowisko dzieci i osób starszych wokół tradycji wokalno-tanecznych regionu Warmii, promuje naukę gwary warmińskiej, ma bogatą ofertę warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci. Przez cały czas trwania inicjatywy odbywać się będą warsztaty wokalne, taneczne, tworzone będą elementy scenografii z motywami ludowymi. Finałem będą występy dla społeczności lokalnej oraz seniorów z domu opieki społecznej.

odbiorcy inicjatywy: Bezpośrednimi odbiorcami i uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym ze szkoły podstawowej w Dywitach (dzieci pochodzą z okolicznych miejscowości gminnych). Pośrednio odbiorcami projektu będą też osoby starsze, podopieczni Domu Opieki Społecznej w Różnowie.