Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Formularz wyszukiwania w ramach: Publikacje

Publikacje

Wyników: 501
Dotacje
Diagnoza lokalna identyfikująca oczekiwania, potrzeby i zasoby kulturalne mieszkańców gminy Borki

Badania koncentrowały się wokół kultury i uczestnictwie w niej przez mieszkańców gminy Borki. Miały one za zadanie zaktywizowanie społeczeństwa lokalnego oraz umocnienie pozycji...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Baranowo

Głównym celem badań była diagnoza stanu obecnego poziomu działań GOKSiR w Baranowie oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Baranowo. Badania te przeprowadził GOKSIR...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURY W GMINIE CZARNA (CZARNA GÓRNA)

Prezentacja głównych zjawisk występujących w kulturze gminy Czarna. Opisuje tendencje, zachodzące zmiany w perspektywie danych statystycznych, zawiera analizę uzyskanych wyników...

Dotacje
DIAGNOZA STANU KULTURY W SZYDŁOWIE

Niniejsza ekspertyza została przygotowana w ramach projektu „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga-łączmy się w działaniu”. Zamierzeniem projektu była aktywizacja i współpraca ze...

Dotacje
Raport z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej w ramach projektu „Nowa siedziba – nowe możliwości”

Przedstawiony poniżej raport powstał w ramach realizacji przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie projektu „Nowa siedziba – nowe możliwości”,...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH WYBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH W GMINIE RYTWIANY

Cele badań animacyjnych skupiały się wokół: diagnozowania postaw, potrzeb, potencjału kulturowo-społecznego, aktywności, mapowania przestrzeni, z którymi społeczności się...

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta i Gminy Dzierzgoń

Celem projektu było zaangażowanie mieszkańców gminy w działań kulturalnych i znalezienie potencjalnych partnerów w obszarze rozwoju działalności Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury....

Dotacje
POTRZEBY KULTURALNE GMINY KOTLIN

Niniejszy Raport powstał w ramach projektu realizowanego przez Dom Kultury w Kotlinie "Bank Pomysłów Inicjatyw Oddolnych Społeczności Gminy Kotlin" współfinansowanego...

Dotacje
Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu „Kre-akcje nie tylko na miasto”

Realizacja projektu "Kre-akcje nie tylko na miasto" dotyczyła zbadania potencjału kulturotwórczego i aktywizacji społeczności lokalnych w gminie Kęty. Jej celem było...

Dotacje
Raport diagnozujący potencjał kulturotwórczy społeczności lokalnej miasta Łęczyca

Celem przeprowadzonego badania była diagnoza kondycji kultury miasta Łęczyca. Analiza sektora kultury w Łęczycy dokonana została w oparciu o stworzone na potrzeby badania obszary problemowe.

Dotacje
Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Głusk

Udział w programie  Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015” dał nam szansę zaistnienia w świadomości mieszkańców. W ramach projektu...

Dotacje
DIAGNOZA KULTURALNA GMINY KRYNICE

Diagnoza stanowi analizę aktywności i świadomości kulturalnej mieszkańców gminy Krynice. Wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań diagnostycznych, były podstawą do wyznaczenia...