Koniec pierwszego etapu badań edukacji kulturowej w Województwie Lubuskim

Data publikacji: 10.07.2016
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Przedstawiamy pierwszy raport z badań diagnostycznych realizowanych w ramach projektu "Kulturą Tędy". Dokument opracowali dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ oraz dr Edyta Mianowska

W raporcie przedstawione zostały wyniki pierwszego, wstępnego badania przeprowadzonego w ramach projektu „Bardzo młoda kultura”, który w województwie lubuskim jest realizowany pod nazwą „Kultura Tędy”. Prezentowane wyniki są pokłosiem badań zrealizowanych od maja do czerwca 2016 roku wśród lubuskich instytucji kultury, oświaty, trzeciego sektora i osób prowadzących działania mieszczące się w formule edukacji kulturowej.

Zasadniczą część raportu stanowią dwie jego części: ogólna charakterystyka badanych podmiotów realizujących działania edukacji kulturowej (uwzględniająca podział na dwie grupy – osoby prawne wraz z grupami nieformalnymi i osoby fizyczne) oraz omówienie wyników badań.

Prezentacja wyników została podporządkowana wynikającym z celów diagnozy problemom badawczym. Pierwszy problem dotyczył źródeł wiedzy o edukacji kulturowej. Kolejne - obszarów i dziedzin edukacji kulturowej badanych, a także jej zasięgu. W diagnozie poszukiwano także informacji na temat orientacji programowej oraz stosowanych form/metod edukacji kulturowej. Badanych pytano także o silne i słabe strony ich działań w obszarze edukacji kulturowej, a także o oczekiwane formy wsparcia i deklaracje pomocy. W obszarze analiz znalazło się także zagadnienie współpracy między podmiotami edukacji kulturowej. (ze wstępu)

By poznać odpowiedzi na te i inne pytania wystarczy zajrzeć do pełnej wersji raportu, dostępnej pod tym adresem.