Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach

Data publikacji: 20.03.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport powstał w ramach zwieńczenia projektu badawczego „Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach”, prowadzonego w okresie od października 2021 roku do marca 2022 roku. Celem badania było zbadanie praktyk wdrażania zarządzania prawami autorskimi oraz procesu digitalizacji i udostępniania zbiorów przez muzea publiczne oraz ocena rzeczonych praktyk przez odbiorców tych instytucji.

Fot. Pixabay

W projekcie badawczym, składającym się z czterech etapów, zastosowano triangulację metod badawczych oraz badaczy. Dokonano analizy danych zastanych oraz przeprowadzono 14 wywiadów pogłębionych z pracownikami jedenastu muzeów, pracownikiem instytucji współpracującej oraz dwoma twórcami. Celem wywiadów było określenie modelowych praktyk wartych dalszej eksploracji w etapie ilościowym, obejmującym ankietę skierowaną do pracowników muzeów oraz ankietę przeznaczoną dla ich odbiorców. Spośród 378 muzeów publicznych, do których badacze Instytutu Kultury wysłali kwestionariusz, wypełnili go pracownicy 56 instytucji. W części przeznaczonej dla obiorców udział wzięło 331 osób.

Jak zdiagnozował zespół badawczy, problemem muzeów publicznych w Polsce jest brak czasu i odpowiednich kadr potrzebnych do szerszego wdrażania procesów digitalizacji i nabywania praw autorskich. Trudność stanowi również niedofinansowanie instytucji kulturalnych. Zdaniem odbiorców muzeów placówki poświęcają niewiele uwagi wirtualnym ekspozycjom, które należałoby prowadzić równolegle ze stacjonarnymi. Zdecydowana większość respondentów wskazała, że muzea powinny nieodpłatnie udostępniać cyfrowe wersje dzieł w celach badawczych oraz edukacyjnych.

Raport można znaleźć na stronie Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://kultura.uj.edu.pl/nauka/badania/prawo-autorskie-w-muzeach