(Archiwum) Marka Narodowa

Badania

„Kulturowe podstawy marki narodowej i regionalnej” to akademicki i ekspercki program dotyczący tworzenia i reprodukcji marki narodowej i regionalnej w kontekście społecznym i kulturowym współczesnej Polski. Autorem koncepcji merytorycznej jest prof. Joanna Kurczewska.

Projekt w ramach programu "Obserwatorium Kultury".

Cele projektu:

 • Kumulacja wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych o marce; diagnoza najnowszych trendów interpretacyjnych w zakresie kulturowych podstaw marki narodowej i regionalnej; stworzenie interdyscyplinarnego programu studiów teoretyczno-historycznych i studiów empirycznych nad marką narodową i regionalną.
 • Wspieranie edukacji w zakresie wiedzy o markach przez programy nauczania, kampanie społeczne w mediach, obywatelskie inicjatywy edukacyjne w tej dziedzinie.
 • Wspieranie polityki kulturalnej administracji państwowej i samorządowej w zakresie tworzenia, kontrolowania, reprodukowania oraz propagowania marki narodowej i regionalnej.

Program składa się z 4 dużych projektów uzupełnionych projektami indywidualnymi. Planowany czas realizacji to lata 2013-2015.

 

Projekt I. Marka narodowa i regionalna jako problem nauk społecznych i humanistycznych
Celem pierwszego projektu (rozpoczynającego cały program i stanowiącego przygotowanie do kolejnych) jest „wypracowanie” interdyscyplinarnego programu badań empirycznych i studiów teoretycznych lub historyczno-porównawczych na temat: a/ marki narodowej, b/ marki regionalnej, c/ marki narodowej oraz marki lokalnej i regionalnej.
Projekt ten realizowany będzie w formie seminariów i warsztatów roboczych oraz konferencji (przy wykorzystaniu diagnoz stanu badań w poszczególnych dyscyplinach). Podczas tych spotkań prezentowane będą, przygotowane przez uczestników projektu oraz zaproszonych ekspertów, diagnozy dotyczące stanu badań nad marką narodową i regionalną w poszczególnych dyscyplinach nauk społecznych i humanistycznych oraz projekty przyszłych badań, uwzględniające osiągnięcia teoretyczne danej dyscypliny.


Projekt II. Ludzie i instytucje kultury wobec marki narodowej i regionalnej 
W ramach drugiego projektu interesować nas będą:

 • Orientacje aksjologiczne wybranych – indywidualnych i zbiorowych - podmiotów kultury (działających w strukturach państwa i społeczeństwa obywatelskiego).
 • Praktyki - dobre i złe - różnego typu instytucji kultury w dziedzinie tworzenia, propagowania, kontrolowania i reprodukowania marki narodowej i marki regionalnej.
 • Charakter odpowiedzialności instytucji kultury za treści i formy marki i zakres ich zastosowań.
 • W ramach tego projektu zrealizowany zostanie rozbudowany blok badań empirycznych.
   

Projekt III. Kuchnia narodowa i regionalna jako popularna marka narodowa i regionalna 
Badanie kuchni narodowej i regionalnych uważamy za bardzo ważny krok w określaniu udziału kultury popularnej w tworzeniu identyfikacji jednostek i grup z narodem, regionem i lokalnością. W ramach tego projektu będziemy zajmować się badaniem marki narodowej i regionalnej, z jednej strony – jako znacznika tradycji i tożsamości jednostek i grup, z drugiej jako – „utowarowionego” wizerunku Polski lub Polski Lokalnej w kraju oraz zagranicą.
Projekt będzie oparty na badaniach empirycznych.


Projekt IV. Rola dziedzictwa narodowego (tradycji narodowych i regionalnych) w tworzeniu, funkcjonowaniu i propagowaniu marki narodowej i marek regionalnych 
Celem projektu jest rozpoznanie udziału kapitału symbolicznego tradycji narodowej i tradycji regionalnych, zwłaszcza w jej formach elitarnych (kultura wysoka) w wytworach sygnowanych jako marka, po to, aby wskazać, że dziedzictwo kultury jest jednym z podstawowych zasobów dla budowania znaczenia marki w kraju i zagranicą.
Celami szczegółowymi są:

 • Rozpoznanie różnych form zawłaszczeń elementów tradycji narodowej i regionalnej (elitarnej i popularnej) przez, z jednej strony – instytucjonalnych twórców, z drugiej – użytkowników marki narodowej i regionalnej.
 • Określenie, które z tych zawłaszczeń są wzorcowe z punktu widzenia wartości i interesów kultury, a które należy uznać za naganne, patologiczne, bo unieważniające czy deformujące związek kultury, różnych form dziedzictwa kulturowego z marką.
 • Ustalenie jaką rolę w zadaniach 1 i 2 odgrywają, a jaką powinni odgrywać przedstawiciele nauk historycznych i szeroko rozumianych nauk o kulturze w budowaniu interdyscyplinarnego programu badań nad instrumentalizacją różnych form kultury i tradycji w markach.
 • Stworzenie projektu rekomendacji dla ludzi i instytucji kultury, dotyczących zasad i reguł korzystania z dziedzictwa kulturowego przez twórców i użytkowników marek (kodeks dobrych praktyk).

(Opracowano na podstawie: J. Kurczewska, U. Glińska i H. Bojar, „Program badawczy: »Kulturowe podstawy marki narodowej i regionalnej we współczesnej Polsce«”)