Zarządzanie kulturą

Formularz wyszukiwania w ramach: Zarządzanie kulturą
Szkolenia i rozwój
Odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy dla miejsca organizacji imprezy masowej odmawia - w formie decyzji administracyjnej - wydania zezwolenia na jej realizację w terminie co...

Szkolenia i rozwój
Obowiązki organizatora imprezy masowej

Organizator imprezy masowej (osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca taką imprezę) jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa...

Szkolenia i rozwój
Impreza masowa

Co to jest impreza masowa? Kluczowymi informacjami przy zdefiniowaniu imprezy jako masowej są miejsce jej organizacji (może to być teren umożliwiający jej przeprowadzenie, stadion lub też na...

Szkolenia i rozwój
Bezpieczeństwo imprezy masowej - obowiązki służb porządkowych organizatora

 Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa przede wszystkim na organizatorze, jednak także między innymi na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta (w zależności od miejsca...

Szkolenia i rozwój
Kryteria oceny oferty

Głównym kryterium oceny ofert jest cena. Jednakże ustawodawca dopuszcza określenie dodatkowych kryteriów. Cena zawsze musi być brana pod uwagę, nawet jeżeli zamawiający decyduje...

Szkolenia i rozwój
Wybór partnera prywatnego

Obecna ustawa a brzmieniu z 2009 r. nie wprowadza obowiązku przeprowadzenia analizy, jak również nie stanowi o tym, aby wybór formy PPP był lepszym rozwiązaniem niż inne dostępne....

Szkolenia i rozwój
Partner prywatny

Partnerem prywatnym jest wyłącznie podmiot mający status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego. Zagadnienie to jest istotne z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości czy...

Szkolenia i rozwój
Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi formę realizacji zadań publicznych przez podmiot prywatny przy wykorzystaniu możliwości finansowych, organizacyjnych lub innych podmiotu prywatnego....

Szkolenia i rozwój
Warunki udziału w postępowaniu

Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych...

Szkolenia i rozwój
Warunki udziału w postępowaniu

Ogólne warunki udziału w postępowaniu zostały zdefiniowane w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem spełnienia tych warunków mogą być (lub powyżej tzw. progów unijnych...

Szkolenia i rozwój
Zakres podmiotowy ustawy lub podmioty stosujące ustawę

Zakres podmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych to szeroki wachlarz różnych podmiotów. W związku z tym, że niniejszy opis ma odnieść się do pewnych typowych...