#Koronawirus – upraszczamy sposób rozliczania zadań

Date of publication: 21.04.2020
Średni czas czytania 3 minutes
print

W związku z epidemią wirusa COVID-19 Narodowe Centrum Kultury wprowadziło możliwość przejścia na system elektroniczny w przypadku rozliczeń w programach NCK.

#Koronawirus – upraszczamy sposób rozliczania zadań
Fot. CC0

Co się zmienia? 

na etapie rozliczania zadań za rok 2020 oczekiwać będziemy raportu przesłanego drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wraz z zestawem dokumentów księgowych w formie elektronicznej

Konkretne zapisy  

Do wszystkich regulaminów za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadziliśmy następujące zapisy: 

  1. W terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji zadania, beneficjent dostarcza do NCK drogą elektroniczną raport końcowy z realizacji zadania, opatrzony podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym przez osoby reprezentujące podmiot, zawierający ocenę jakościową realizacji zadania, osiągnięte wskaźniki rezultatów zadania, rozliczenie finansowe zadania. Do raportu należy załączyć materiały merytoryczne w formie elektronicznej na nośniku wskazanym przez NCK w umowie, w tym elektroniczne wersje wydawnictw opracowanych i wydanych w ramach zadania, o ile zadanie przewiduje ich wykonanie. 

  2. Do raportu końcowego należy załączyć, w formie elektronicznej na nośniku wskazanym przez NCK w umowie, opisane faktury lub inne dowody finansowe przedstawiające wydatkowanie środków z dofinansowania, a także dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty. Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy, w tym: wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dofinansowania lub środków własnych oraz numer pozycji w preliminarzu kosztów.  

  3. Na żądanie NCK beneficjent zobowiązany jest przedłożyć kopie opisanych w ust. 3 dokumentów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych. NCK może również żądać okazania oryginałów dokumentów. 

Zaktualizowany regulamin znajduje się w zakładce Do pobrania.