Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 – nabór wniosków

Date of publication: 08.12.2023
Średni czas czytania 3 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych edycja 2024. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe;
  3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność nie może być zawieszona.

O dofinansowanie w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2024 nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2021-2023 były beneficjentami Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 31 października 2024 roku.

Nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2024 roku.

Sposób aplikowania:

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

sop.nck.pl

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem programu.