Ko­lej­ne se­mi­na­rium z cyklu "Kul­tu­ra i roz­wój"

Data publikacji: 07.05.2010
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry NCK oraz Ośro­dek Badań nad Prze­szło­ścią Col­le­gium Ci­vi­tas za­pra­sza­ją na ko­lej­ne se­mi­na­rium z cyklu „Kul­tu­ra i roz­wój”, które od­bę­dzie się 12 maja b.r. w Auli A Col­le­gium Ci­vi­tas, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, XII pię­tro. Roz­po­czę­cie o 11.00, prze­wi­dy­wa­ne za­koń­cze­nie o godz. 13.30.
Se­mi­na­rium nosi tytuł: „Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej?”.

Czy kul­tu­ro­wa pro­duk­cja ko­mer­cyj­na, zor­ga­ni­zo­wa­na w prze­my­sły kul­tu­ry i prze­my­sły kre­atyw­ne po­win­na być wy­łącz­nie przed­mio­tem gry po­py­tu i po­da­ży roz­gry­wa­nej na wol­nym rynku? Czy też może po­win­na pod­le­gać ak­tyw­nej po­li­ty­ce pań­stwa? A jeśli tak, to czy roz­wój prze­my­słów kul­tu­ry po­wi­nien być do­me­ną dzia­ła­nia re­sor­tu go­spo­dar­ki, czy też kul­tu­ry? Czy w do­me­nie „go­spo­dar­ki kul­tu­ral­nej” po­win­no uwzględ­niać się spe­cy­fi­kę na­ro­do­wą, czy też po­win­na ona być wolna od pro­tek­cjo­ni­zmu? – na te i inne py­ta­nia po­sta­ra­my się zna­leźć od­po­wiedź w trak­cie se­mi­na­rium.

Pro­gram se­mi­na­rium:

1. Roz­wój prze­my­słów kul­tu­ry prze­my­słów kre­atyw­nych, do­świadz­ce­nia za­gra­nicz­ne i kra­jow, re­fe­rat prof. Do­ro­ty Il­czuk (Pro Cul­tu­ra);

2. Do­świad­cze­nia Pol­skie­go In­sty­tu Sztu­ki Fil­mo­wej, Agniesz­ka Odo­ro­wicz, dy­rek­tor PISF

3. Na styku kul­tu­ry i tech­no­lo­gii, kilka uwag o roz­wo­ju prze­my­słu gier kom­pu­te­ro­wych, Sła­wo­mir Kopeć, pre­zes Kra­kow­skie­go Parku Tech­no­lo­gicz­ne­go.

4. Dys­ku­sja.

Pro­wa­dze­nie: Edwin Bendyk, Col­le­gium Ci­vi­tas, ty­go­dnik PO­LI­TY­KA