Cykl seminariów „Kul­tu­ra i roz­wój”

Data publikacji: 24.03.2010
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Foto. A. Rudek

Foto. A. Rudek

W ra­mach kam­pa­nii „Kul­tu­ra się liczy!” Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry oraz Ośro­dek Badań nad Przy­szło­ścią Col­le­gium Ci­vi­tas we współ­pra­cy z Pol­skim Forum Oby­wa­tel­skim roz­po­czy­na­ją cykl seminariów „Kultura i rozwój”. Pierw­sze spo­tka­nie od­bę­dzie się 30 marca.

Celem spo­tkań bę­dzie pre­zen­ta­cja naj­now­szej myśli z ob­sza­ru sze­ro­ko ro­zu­mia­nej eko­no­mi­ki kul­tu­ry i sztu­ki oraz dys­ku­sja na temat do­świad­czeń mię­dzy­na­ro­do­wych i wy­ni­ków badań w kon­tek­ście pol­skich pro­ble­mów roz­wo­jo­wych. Uczest­ni­cy sfor­mu­łu­ją re­ko­men­da­cje dla po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej i roz­wo­jo­wej pań­stwa oraz wy­tycz­ne dla de­ba­ty pu­blicz­nej.

Do udzia­łu w se­mi­na­rium or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją ba­da­czy, me­na­dże­rów kul­tu­ry, po­li­ty­ków i przed­sta­wi­cie­li wła­dzy pu­blicz­nej, ludzi kul­tu­ry i sztu­ki, przed­sta­wi­cie­li me­diów, przed­się­bior­ców.

I Se­mi­na­rium z cyklu „Kul­tu­ra i roz­wój” – Muzea i (czy) stadiony. O potrzebie inwestycji w sztukę współczesną dbę­dzie się 30 marca br. w godz. 11.30 – 14.00 w Auli A Col­le­gium Ci­vi­tas, Pałac Kul­tu­ry i Nauki, XII pię­tro.

Pro­gram se­mi­na­rium:
1. Pol­scy twór­cy na mię­dzy­na­ro­do­wej sce­nie, o kon­dy­cji sztu­ki współ­cze­snej – Hanna Wró­blew­ska, wi­ce­dy­rek­tor­ka Na­ro­do­wej Ga­le­rii Sztu­ki „Za­chę­ta” w War­sza­wie
2. Eko­no­mi­ka sztu­ki i kul­tu­ry jako eko­no­mi­ka roz­wo­ju. Prze­gląd naj­now­szych ten­den­cji – Edwin Ben­dyk, dy­rek­tor Ośrod­ka Badań nad Przy­szło­ścią, ty­go­dnik „Po­li­ty­ka”
3. Wy­zwa­nia dla po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej pań­stwa – Piotr Żu­chow­ski, se­kre­tarz stanu w Mi­ni­ster­stwie Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go
4. Ko­men­tarz eko­no­micz­ny – dr Bo­gu­sław Gra­bow­ski, Pol­skie Forum Oby­wa­tel­skie, czło­nek Rady Go­spo­dar­czej
5. Dys­ku­sja

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, tak więc zainteresowanych zapraszamy do rejestracji pod adresem: obserwatorium@nck.pl