Czym jest “Projektowanie uniwersalne kultury - dostępność w instytucjach kultury”? 

Jest to projekt, który podejmuje temat dostępności i włączania osób ze szczególnymi potrzebami i seniorów w działania instytucji kultury. Jego celem jest poprawa dostępności instytucji kultury w przygotowaniu i realizacji oferty.  

Bazą dla wszelkich działań projektowych jest „Model dostępnej kultury”, dokument wypracowany wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundację Kultury bez Barier i partnera międzynarodowego – niemieckie Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und inklusive Kultur, w ramach projektu „Kultura bez barier” finansowanego ze środków europejskich.

Zachęcamy do zapoznania się z Modelem dostępnej kultury.

Projekt składa się z 4 zadań:

Zadanie 1: Przedsięwzięcie szkoleniowo-grantowe

Zadanie 2: Program przygotowania do staży/praktyk/zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucji kultury  

Zadanie 3: Budowa kompetencji w zakresie wdrażania dostępności  

Zadanie 4: Centrum Kompetencji