Narodowe Centrum Kultury informuje, że wszelkie podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.)(dalej „KPON”) należy zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektu z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą:

1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

(w każdym ww. przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej).