Intercultural contacts in the Western Carpathian area at the turn of the 2nd and 1st millennia BC

Data publikacji: 30.11.2010

Konkurs historyczny - praca nagrodzona w 2008 roku

Marcin S. Przybyła

O książce:

Praca Marcina S. Przybyły stanowi interesujące studium kontaktów pomiędzy ziemiami polskimi i zakarpackimi obszarami kulturowymi w zakreślonej tytułem chronologii. Na podstawie znalezisk ze 177 polskich stanowisk archeologicznych Autor przekonująco uzasadnia tezę o różnorodnych związkach pomiędzy nimi. W oparciu o te znaleziska identyfikuje i definiuje mechanizmy tych powiązań, jak również umiejętnie nawiązuje w swoich badaniach do koncepcji teoretycznych z zakresu archeologii i antropologii kulturowej. Młody badacz znakomicie porusza się po literaturze przedmiotu, w pełni wykorzystując dorobek archeologii europejskiej. W rezultacie przeprowadzenia gruntownych studiów tak szeroko zakreślonego tematu otrzymaliśmy wartościową i ciekawą interpretacyjnie pracę.
prof. dr hab. Halina Parafianowicz

O autorze:

Marcin S. Przybyła (born 1978) is a researcher in the Institute of Archaeology at the Jagiellonian University of Cracow, where he also received his PhD in 2007. His scientific interests include the studies of chronology, settlement geography and diversity of material culture, in particular pottery, in the Central European Bronze Age. He is a coauthor (together with Wojciech Blajer) of the book: Struktury osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem i Sanem – Siedlungstrukturen in der Bronze- und der frühen Eisenzeit im Bereich der vorkarpatischen Lößhochebene zwischen Wisłok und San (Wydawnictwo UJ: Kraków 2008) and the author of more than twenty articles in the Polish and international journals and conference volumes.

Książkę można nabyć m.in. w siedzibie NCK (Płocka 13, Warszawa) i w księgarni internetowej.