Regulamin II edycji konkursu 2023

„Piątka z narodowych” – II edycja

Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
 

 (zwany dalej „Konkursem”)

 

REGULAMIN KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia II edycji Ogólnopolskiego konkursu „Piątka z narodowych” dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Konkursie, należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, definiowany zgodnie z Kodeksem Cywilnym (przy czym nie jest to konkurs z art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych).
 • Organizatorze, należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Płockiej 13, (01-231) Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  pod numerem RIK 71/2006.
 • Szkole, należy przez to rozumieć każdą szkołę podstawową (klasy 4-8)
  i ponadpodstawową oraz szkołę podstawową i ponadpodstawową działającą w ramach zespołu szkół w Polsce z wyłączeniem szkół muzycznych i ogólnokształcących szkół muzycznych, która wypełniła zgłoszenie konkursowe i otrzymała potwierdzenie udziału w Konkursie, będącą uczestnikiem Konkursu.
 • Przesłuchaniu konkursowym, należy przez to rozumieć wykonanie Poloneza przez sześć, osiem lub dziesięć par mieszanych (chłopak – dziewczyna) spośród uczniów Szkoły.
 • Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu.
 • Laureacie/Laureatach, należy przez to rozumieć Szkołę/Szkoły nagrodzone przez Jury
 • Jury, należy przez to rozumieć minimum czteroosobową komisję konkursową składającą się z profesjonalnych choreografów oraz tancerzy, powołaną przez Organizatora.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Konkurs ma za zadanie:

 

 1. poszerzenie świadomości dotyczących polskich tańców narodowych,
 2. wzbudzenie zainteresowania historią polskich tańców narodowych,
 3. zapoznanie z tradycją danego regionu, strojami, zwyczajami,
 4. kształtowanie poprawnej postawy podczas tańca,
 5. wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie,
 6. zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

 

 1. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:
 1. Koordynator ze strony Organizatora: Sylwia Błażej – Dział Projektów Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury (sblazej@nck.pl, 22 21 00 183),
 2. Kontakt dla mediów: Joanna Bancerowska - Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury (jbancerowska@nck.pl, 22 21 00 169).

 

§ 2 TERMINY KONKURSU

Termin zgłaszania szkół do Konkursu

do 15 września 2023 r.

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w Konkursie i w Warsztatach

26 września 2023 r.

Termin warsztatów

14 października 2023 r.

Termin nadsyłania prezentacji konkursowych

12 kwietnia 2024 r.

Termin ogłoszenia listy szkół zakwalifikowanych do prezentacji na żywo

26 kwietnia 2024 r.

Przesłuchania konkursowe na żywo

30 maja 2024 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu
 oraz Koncert Laureatów


31 maja 2024 r.

 

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunki formalne Konkursu:
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Poloneza w ustawieniu na 6 (sześć), 8 (osiem) lub 10 (dziesięć) par mieszanych spośród uczniów Szkoły.
 2. Wykonanie Poloneza zostanie realizowane w oparciu o przygotowane filmy instruktażowe oraz materiały graficzne oraz do podkładu muzycznego w wersji instrumentalnej. Wszystkie materiały dydaktyczne są dostępne na stronie https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/5-z-narodowych/materialy-edukacyjne/polonez
 3. Występy podlegają ocenie merytorycznej, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ust. 1 i ust. 11 niniejszego paragrafu.
 1. Występy niespełniające warunków formalnych, określonych w ust. 1 powyżej nie będą podlegały ocenie Jury, tym samym nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów Konkursu.
 2. Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez dyrektora przedstawiciel Szkoły, która chce przystąpić do Konkursu, zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie do Konkursu znajdujące się na stronie piatkaznarodowych.webankieta.pl w terminie do 15 września 2023 r.
 3. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie Szkoły, które wyślą prawidłowe zgłoszenie we wskazanym terminie.
 4. Konkurs nie odbędzie się, jeśli wpłynie mniej niż 30 zgłoszeń.
 5. Przygotowane prezentacje Poloneza powinny być zarejestrowane i przesłane w pliku audio-wideo w formacie mp4 na adres: piatka@nck.pl lub umieszczone w trybie niepublicznym na YT w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 roku.
  Z nadesłanych prezentacji Jury Konkursu wyłoni 20 szkół podstawowych oraz 20 szkół ponadpodstawowych, które zaprezentują układ w swoich wykonaniach 30 maja 2024 roku w Warszawie. Spośród tych 40 szkół zostaną wybrani laureaci Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieocenienia prezentacji przesłanych w innych formatach lub zamieszczonych na innych platformach.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w sytuacji,
  gdy poziom artystyczny i merytoryczny w opinii jury będzie niedostateczny.
 8. O miejscu przesłuchań szkoły zostaną poinformowane w dniu ogłoszenia listy szkół zakwalifikowanych do prezentacji na żywo.
 1. Kryteria oceny:
 1. Ocenie jury będą podlegały następujące elementy występu:
 1. Ekspresja w przekazaniu charakteru tańca 1 - 15 punktów.
 2. Kontakt tancerzy ze sobą w parze i grupie 1 – 10 punktów.
 3. Precyzja wykonania układu tańca 1 – 20 punktów.
 4. Wykonanie kroków i figur tanecznych 1 – 20 punktów.
 1. Postanowienia jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału Zespoły Pieśni i Tańca, Koła Tańca lub inne Zespoły Taneczne działające w danej Szkole.
 3. Każda uczestnicząca w Konkursie Szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo Szkoły w Konkursie, a także imienne dyplomy dla każdego ucznia biorącego udział w Przesłuchaniu konkursowym (dane ucznia wpisuje przedstawiciel Szkoły).
 4. Nazwa każdej Szkoły uczestniczącej w Konkursie znajdzie się na stronie Narodowego Centrum Kultury.
 5. Szkoła uczestnicząca w Konkursie ma możliwość zamieszczenia na swojej stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych informacji o udziale w Konkursie wraz z logotypem Organizatora, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (zgodnie
  z księgami znaku) oraz informacji „Sfinansowano ze środków Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego”. Każdorazowe użycie logotypu wymaga uzyskania akceptacji właściwej instytucji:
 • Organizator i MKiDN – komunikacja@nck.pl,
 1. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo Organizatora oraz MKiDN wyłącznie do celów opisanych w zdaniu poprzedzającym. Zgoda na wykorzystanie logo obejmuje jedynie korzystanie z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, czyli ma charakter jednorazowy.

 

§ 4 WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

 1. Organizator przewiduje zorganizowanie jednodniowych warsztatów edukacyjnych dla 30 nauczycieli przygotowujących grupę taneczną, którzy wyrażą chęć udziału w warsztatach. W ramach warsztatów są przewidziane zajęcia taneczne z poloneza, podczas których nauczyciele poznają podstawowe kroki, figury oraz wspólnie zatańczą konkursową choreografię.
 2.  Zgłoszenie udziału w warsztatach będzie możliwe wraz z wypełnieniem zgłoszenia szkoły do Konkursu. Na udział w warsztatach w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowani nauczyciele ze szkół, które nie brały w nich udziału podczas I edycji Konkursu. Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób. Koszt udziału w warsztatach (zajęcia taneczne, nocleg dla uczestników mieszkających powyżej 150 km. od Warszawy, obiad) pokryje Organizator. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

§ 5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTACIE ORAZ JEGO ODWOŁANIE

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztatach do 7 dni po otrzymaniu maila z potwierdzeniem zakwalifikowania. W takim wypadku powinien o tym poinformować NCK pocztą elektroniczną na maila piatka@nck.pl.
 2. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Warsztatach później niż 5 dni przed ich rozpoczęciem oraz z powodu, który będzie inny niż niezależny od jego woli, będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz NCK wszelkich poniesionych przez NCK udokumentowanych kosztów związanych z realizacją Warsztatów w terminie 7 dni, licząc od dnia pisemnego wezwania przez NCK.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do udziału w Warsztatach zostaną zakwalifikowani Uczestnicy znajdujący się na liście rezerwowej.

 

§ 6 REJESTRACJA ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ

 1. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń na utrwalenie audio-video artystycznego wykonania wraz z wizerunkiem uczniów oraz jego rozpowszechniania, wraz z utrwalonym wizerunkiem uczniów,
  na polach eksploatacji obejmujących:
 1. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
 2. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;
 3. rozpowszechnianie artystycznego wykonania – wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne;

w celu wykorzystania zarejestrowanego materiału do promocji Konkursu oraz działalności statutowej Organizatora oraz w celach archiwalnych i wynikających
z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami, wraz
z możliwością udzielenia dalszej zgody Organizatorowi.

 1. Szkoła jest zobowiązana do przechowywania powyższych zgód i przedstawienia ich na wniosek Organizatora.
 2. Wymagany formularz zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§ 7 NAGRODY

 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
 1. I NAGRODA w wysokości  10 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała najwyższą punktację oraz nagroda w wysokości 2 000 zł dla nauczyciela prowadzącego
 2. II NAGRODA w wysokości  7 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała drugą punktację oraz nagroda w wysokości 2 000 zł dla nauczyciela prowadzącego
 3. III NAGRODA w wysokości  5 000 zł - dla Szkoły, która uzyskała trzecią w Polsce punktację oraz nagroda w wysokości 2 000 zł dla nauczyciela prowadzącego.
 1. Od Nagród wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród o łącznej wartości nieprzekraczającej 18 000 zł, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie
  od wartości nagrody rzeczowej, to do nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody rzeczowej, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Jury.

 

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. Ogłoszenie nagrodzonych szkół zostanie opublikowane 30 maja 2023 na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.piatkaznarodowych.nck.pl. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2024 r. podczas uroczystej gali z koncertem laureatów.
 2. W przypadku niepodania przez zwycięskie Szkoły danych niezbędnych do dokonania przelewu do dnia 30 czerwca 2024 r. uznaje się, że Laureat zrezygnował z odbioru Nagrody.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z powierzeniem Organizatorowi danych osobowych uczniów Szkół, biorących udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy, obejmujące dane dyrektora Szkoły lub osoby nauczyciela Szkoły odpowiedzialnej za uczestnictwo danej Szkoły w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie oraz w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (dalej RODO), NCK informuje, że:
  1. administratorem danych osobowych Dyrektorów Szkół lub/i nauczycieli Szkół jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl
  3. dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy, obejmujące dane dyrektora Szkoły lub osoby nauczyciela Szkoły odpowiedzialnej za uczestnictwo danej Szkoły w Konkursie przetwarzane będą w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie za zasadach określonych w regulaminie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
  5. Osoby których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  6. dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia.
  7. Osoby których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest wymogiem regulaminu, w przypadku odmowy podania danych wzięcie udziału w Konkursie nie będzie możliwe.
 4. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia realizacji Konkursu.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.piatkaznarodowych.nck.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

 • Załącznik nr 1 – Formularz zgody na utrwalenie artystycznego wykonania