„Piątka z narodowych – I edycja” Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych

(zwany dalej „Konkursem”)

REGULAMIN KONKURSU

„Piątka z narodowych – I edycja” Ogólnopolski Konkurs dla Szkół Podstawowych (zwany dalej „Konkursem”) REGULAMIN KONKURSU Niniejszy Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia i rozstrzygnięcia I edycji Ogólnopolskiego konkursu „Piątka z narodowych” dla szkół podstawowych.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Konkursie, należy przez to rozumieć niniejszy Konkurs, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, definiowany zgodnie z Kodeksem Cywilnym (przy czym nie jest to konkurs z art. 110 ustawy prawo zamówień publicznych).
 • Organizatorze,  należy  przez  to  rozumieć   Narodowe   Centrum   Kultury  z  siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, (01-231) Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury,   prowadzonego   przez   Ministra   Kultury    i    Dziedzictwa    Narodowego    pod numerem RIK 71/2006.
 • Szkole, należy przez to rozumieć każdą szkołę podstawową oraz szkołę podstawową działającą  w  ramach  zespołu   szkół   w  Polsce   z   wyłączeniem   szkół   muzycznych i   ogólnokształcących   szkół   muzycznych,   która   wypełniła   zgłoszenie   konkursowe i otrzymała potwierdzenie udziału w Konkursie, będącą uczestnikiem Konkursu.
 • Przesłuchaniu konkursowym, należy przez to rozumieć wykonanie Suity krakowskiej przez sześć, osiem lub dziesięć par mieszanych (chłopak – dziewczyna) spośród uczniów Szkoły.
 • Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Konkursu.
 • Laureacie/Laureatach, należy przez to rozumieć Szkołę/Szkoły nagrodzone przez Jury
 • Jury, należy przez to rozumieć minimum pięcioosobową komisję konkursową składającą się z profesjonalnych choreografów oraz tancerzy, powołaną przez Organizatora.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora.
  2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
  3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  4. Konkurs ma za zadanie:
   1. poszerzenie świadomości dotyczących polskich tańców narodowych,
   2. wzbudzenie zainteresowania historią polskich tańców narodowych,
   3. zapoznanie z tradycją danego regionu, strojami, zwyczajami,
   4. kształtowanie poprawnej postawy podczas tańca,
   5. kształtowanie poprawnej emisji głosu podczas śpiewania piosenek z regionu,
   6. wdrażanie do współpracy w grupie, kształtowanie poczucia wartości wspólnego działania, realizacji wspólnego celu i odpowiedzialności za jego osiągniecie,
   7. zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego,
  1. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać:
   1. Koordynator ze strony Organizatora: Sylwia Błażej – Dział Projektów Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury (sblazej@nck.pl, 22 21 00 183),
   2. Kontakt dla mediów: Joanna Bancerowska - Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury (jbancerowska@nck.pl, 22 21 00 169).

§ 2 TERMINY KONKURSU

 

Termin zgłaszania szkół do Konkursu

do 23 września 2022 r.

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do

udziału w Konkursie i w Warsztatach

26 września 2022 r.

Termin warsztatów

8-9 października 2022 r.

Termin nadsyłania prezentacji

konkursowych

14 kwietnia 2023 r.

Termin ogłoszenia listy szkół

zakwalifikowanych do prezentacji na żywo

28 kwietnia 2023 r.

Przesłuchania konkursowe na żywo

1 czerwca 2023 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu

oraz Koncert Laureatów

 

2 czerwca 2023 r.

§ 3 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Warunki formalne Konkursu:
  1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu Suity krakowskiej w ustawieniu na 6 (sześć), 8 (osiem) lub 10 (dziesięć) par mieszanych spośród uczniów Szkoły.
  2. Wykonanie Suity krakowskiej zostanie realizowane w oparciu o przygotowane filmy instruktażowe oraz materiały graficzne oraz do podkładu muzycznego w wersji instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej. Wszystkie materiały dydaktyczne będą dostępne na stronie www.piatkaznarodowych.nck.pl.
 2. Występy podlegają ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami przedstawionymi w ust. 1 i ust. 11 niniejszego paragrafu.
 3. Występy niespełniające warunków formalnych, określonych w ust. 1 powyżej nie będą podlegały ocenie Jury, tym samym nie będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów Konkursu.
 4. Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez dyrektora przedstawiciel Szkoły, która chce przystąpić do Konkursu, zobowiązany jest wypełnić zgłoszenie do Konkursu znajdujące się na stronie piatkaznarodowych.webankieta.pl w terminie do 23 września 2022 r.
 5. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane wszystkie szkoły, które wyślą zgłoszenie we wskazanym terminie.
 6. Konkurs nie odbędzie się, jeśli wpłynie mniej niż 30 zgłoszeń.
 7. Przygotowane prezentacje Suity krakowskiej powinny być zarejestrowane i przesłane w pliku audio-wideo w formacie mp4 na adres: piatka@nck.pl lub umieszczone w trybie niepublicznym na YT w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2023 roku. Z nadesłanych prezentacji Jury Konkursu wyłoni 20 szkół, które zaprezentują układ w swoich wykonaniach 1 czerwca 2023 roku w siedzibie Zespołu Mazowsze w Otrębusach. Spośród tych 20 szkół zostaną wybrani laureaci Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieocenienia prezentacji przesłanych w innych formatach lub zamieszczonych na innych platformach.
 9. Dodatkowo, Organizator przewiduje zorganizowanie dwudniowych warsztatów edukacyjnych dla 30 nauczycieli przygotowujących grupę taneczną, którzy wyrażą chęć w nich udziału. W ramach warsztatów są przewidziane zajęcia taneczne z krakowiaka, podczas których nauczyciele poznają podstawowe kroki, figury oraz wspólnie zatańczą Suitę krakowską. Oprócz warsztatów tanecznych nauczyciele wezmą udział w warsztatach wokalnych, podczas których nauczą się piosenek krakowskich występujących w krakowiaku oraz zapoznają z podstawowymi elementami emisji głosu. Dopełnieniem warsztatów wokalno-tanecznych będą warsztaty o regionie i strojach. Zgłoszenie udziału w warsztatach będzie możliwe wraz z wypełnieniem zgłoszenia szkoły do Konkursu. Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób. Koszt udziału w warsztatach (zajęcia taneczne, wokalne, wykłady, nocleg, wyżywienie) pokryje Organizator. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
 10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w sytuacji, gdy poziom artystyczny i merytoryczny w opinii jury będzie niedostateczny.
 11. Miejscem Przesłuchań konkursowych jest siedziba Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze (ul. Świerkowa 2, Otrębusy).
 12. Kryteria oceny:

Ocenie jury będą podlegały następujące elementy występu:

  1. Ekspresja w przekazaniu charakteru tańca 1 - 15 punktów .
  2. Kontakt tancerzy ze sobą w parze i grupie 1 – 10 punktów.
  3. Precyzja wykonania układu tańca 1 – 20 punktów.
  4. Wykonanie kroków i figur tanecznych 1 – 20 punktów.
  5. Synchronizacja śpiewu z nagraniem lub jakość śpiewu wykonanego na żywo  1 – 10 punktów.
 1. Postanowienia jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. W Konkursie nie mogą wziąć udziału Zespoły Pieśni i Tańca działające w danej Szkole Podstawowej.
 3. Każda uczestnicząca w Konkursie Szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom potwierdzający uczestnictwo Szkoły w Konkursie, a także imienne dyplomy dla każdego ucznia biorącego udział w Przesłuchaniu konkursowym (dane ucznia wpisuje przedstawiciel Szkoły).
 4. Nazwa każdej Szkoły uczestniczącej w Konkursie znajdzie się na stronie Narodowego Centrum Kultury.
 5. Szkoła uczestnicząca w Konkursie ma możliwość zamieszczenia na swojej stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych informacji o udziale w Konkursie wraz z logotypem Organizatora, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (zgodnie z księgami znaku) oraz informacji „Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Każdorazowe użycie logotypu wymaga uzyskania akceptacji właściwej instytucji:
 1. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo Organizatora oraz MKiDN wyłącznie do celów opisanych w zdaniu poprzedzającym. Zgoda na wykorzystanie logo obejmuje jedynie korzystanie z niego w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, czyli ma charakter jednorazowy.

§ 4 REJESTRACJA ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ

 1. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń na utrwalenie audio-video artystycznego wykonania wraz z wizerunkiem uczniów oraz jego rozpowszechniania, wraz  z  utrwalonym  wizerunkiem  uczniów, na polach eksploatacji obejmujących:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką zapisu magnetycznego oraz cyfrową;
  2. Wprowadzanie do pamięci komputera i sieci informatycznych;
  3. Rozpowszechnianie  artystycznego  wykonania   –   wyświetlanie,   odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez systemy informatyczne;

w celu wykorzystania zarejestrowanego materiału do promocji Konkursu oraz działalności statutowej  Organizatora  oraz  w  celach  archiwalnych  i  wynikających  z ustawy o dostępie do informacji publicznej,  zgodnie z odrębnymi przepisami,  wraz z możliwością udzielenia dalszej zgody Organizatorowi.

 1. Szkoła jest zobowiązana do przechowywania powyższych zgód i przedstawienia ich na wniosek Organizatora.
 2. Wymagany formularz zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5 NAGRODY

 1. W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. I NAGRODA w wysokości 5 000 zł
   • dla Szkoły, która uzyskała najwyższą punktację;
  2. II NAGRODA w wysokości 3 000 zł
   • dla Szkoły, która uzyskała drugą punktację;
  3. III NAGRODA w wysokości 2 000 zł
   • dla Szkoły, która uzyskała trzecią w Polsce punktację.
 2. Od Nagród wymienionych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Organizator  dopuszcza  możliwość  przyznania  dodatkowych  nagród  rzeczowych  o łącznej wartości nieprzekraczającej 5 000 zł, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 4. Jeżeli  przepisy  prawa  przewidują  powstanie  obowiązku  podatkowego  zależnie  od wartości nagrody rzeczowej, to do nagrody rzeczowej zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody rzeczowej, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator.
 6. Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Jury.

§ 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie 2 czerwca 2023 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze i zostanie opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.piatkaznarodowych.nck.pl.
 2. W przypadku nie podania przez zwycięskie Szkoły danych niezbędnych do dokonania przelewu do dnia 30 czerwca 2023 r. uznaje się, że Laureat zrezygnował z odbioru Nagrody.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Uczestnictwo w Konkursie nie wiąże się z powierzeniem Organizatorowi danych osobowych uczniów Szkół, biorących udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy, obejmujące dane dyrektora Szkoły lub osoby nauczyciela Szkoły odpowiedzialnej za uczestnictwo danej Szkoły w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu umożliwienia uczestnictwa w Konkursie oraz w celach archiwalnych i wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (dalej RODO), NCK informuje że:
  1. administratorem danych osobowych Dyrektorów Szkół lub/i nauczycieli Szkół jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email: iod@nck.pl
  3. dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy, obejmujące dane dyrektora Szkoły lub osoby nauczyciela Szkoły odpowiedzialnej za uczestnictwo danej Szkoły w Konkursie przetwarzane będą w celu umożliwienia wzięcia udziału w konkursie za zasadach określonych w regulaminie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
  1. Osoby których dane dotyczą posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
  2. dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu zostaną usunięte w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia.
  3. Osoby których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest wymogiem regulaminu, w przypadku odmowy podania danych wzięcie udziału w Konkursie nie będzie możliwe .
 4. Szkoła zakwalifikowana do uczestnictwa w Konkursie, jest zobowiązana do pozyskania od wszystkich uczniów biorących udział w Konkursie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia realizacji Konkursu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.piatkaznarodowych.nck.pl.
 3. W   sprawach    nieuregulowanych    niniejszym    Regulaminem zastosowanie    mają obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

  • Załącznik nr 1 – Formularz zgody na utrwalenie artystycznego wykonania