Kultura – Interwencje 2020. WYNIKI NABORU!

Date of publication: 08.05.2020
Średni czas czytania 4 minutes
print

10 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże beneficjentom programu Kultura  Interwencje na realizację lokalnych przedsięwzięć

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków MKIDN. 10 000 000 zł trafi w najbliższych miesiącach do 277 beneficjentów w całym kraju na wsparcie lokalnych inicjatyw w obszarze kultury.

W tym roku do programu zgłoszono 1622 wnioski na łączną kwotę 85,4 mln zł. Po dokonaniu oceny merytorycznej programu Kultura – Interwencje wyłoniono 277 zwycięskich projektów, które otrzymały minimum 79 pkt. (zgodnie z §9 ust. 17 regulaminu). Zadania w ramach programu będą realizowane do 30 października 2020 roku.

O programie

Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu dofinansowanie uzyskały różne rodzaje projektów:

  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze – 9 projektów;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice
  • o charakterze patriotycznym – 33 projekty,
  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne – 235 projektów.

O wsparcie w ramach programu Kultura – Interwencje mogły ubiegać się zarówno samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych przez Ministra oraz jednostki samorządu terytorialnego), jak i organizacje pozarządowe.

Do programu mogły aplikować:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W związku z epidemią wirusa COVID-19 Narodowe Centrum Kultury wprowadziło ułatwienie w rozliczaniu programu polegające na możliwości przejścia na system elektroniczny. Na etapie rozliczania zadań za rok 2020 beneficjenci mogą przesłać raporty drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym wraz z zestawem dokumentów księgowych w formie elektronicznej.

Łączny budżet dziewięciu programów dotacyjnych zarządzanych przez Narodowe Centrum Kultury (własnych i ministerialnych) w 2020 r. to ponad 120 mln zł. Środki te wspierają działalność m. in. samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze kultury.