Diagnoza stanu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie. Raport

Date of publication: 13.02.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

Punktem wyjścia do wszelkich dalszych działań diagnostycznych było ustalenie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, czyli innymi słowy – jaką definicję edukacji kulturowej należy przyjąć. 

Materiał, który Państwu prezentujemy, powstał dzięki realizowanym w 2016 roku
badaniom jakościowym i ilościowym prowadzonym w ramach współpracy z operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura – Muzeum Śląska Opolskiego.

Wyniki badań poddane analizie i uporządkowane problemowo stanowią kanwę tego raportu adresowanego przede wszystkim do praktyków edukacji kulturowej. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsze dotyczące regionu opolskiego systematyczne opracowanie problematyki edukacji kulturowej, mamy nadzieję, że faktycznie wypełni ono istniejącą do niedawna lukę i uznane zostanie za przydatną pomoc w projektowaniu działań w sferach kultury i oświaty. 

Strukturę raportu oddaje spis treści, pragniemy jedynie zaznaczyć, że to, co z perspektywy badacza życia społecznego najcenniejsze, czyli analiza materiału empirycznego, znajduje się przede wszystkim w „Szczegółowych ustaleniach badawczych”. 

W pierwszej, dość obszernej części tego rozdziału, scharakteryzowano edukację kulturową z perspektywy zawodowej rutyny i problemów dotykających praktyków (m.in. finanse, granty, kontakty ze środowiskiem lokalnym, tożsamość edukatora, wpływ czynników przestrzennych na działania edukacyjne). Drugi podrozdział poświęcono obszarom i metodom prowadzenia edukacji kulturowej, w tym współpracy z nieprofesjonalnymi twórcami oraz tradycyjnym i nowatorskim formom współdziałania z uczestnikiem kultury. Kolejny podrozdział dostarcza informacji na temat odbiorców działań edukacyjnych w sferze kultury (od dzieci po seniorów).  Ostatnia część rozdziału 4. dotyczy współpracy w obszarze edukacji kulturowej – jej jasnych stron, ale też barier komunikacyjnych i kolizji interesów, przy czym wyeksponowany został wątek relacji ludzi kultury z systemem oświaty.

Badania diagnostyczne towarzyszące projektowi „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKO 2016-2018” nie kończą się. W tym roku planujemy kolejne inicjatywy badawcze, dlatego też chętnie poznamy opinie działających aktywnie w dziedzinie edukacji kulturowej odbiorców niniejszego raportu na temat obszarów, które w ich odczuciu nie zostały przez nasz zespół dostatecznie wnikliwie poznane, a także wszelkie komentarze odnoszące się do szczegółowych ustaleń badawczych

- ze Wstępu

 

Diagnoza Stanu Edukacji Kulturowej na Opolszczyźnie. Raport z badań. Autorki: Anna Czerner, Elżbieta Nieroba. Wydawca: Muzeum Śląska Opolskiego 2016.

Raport w wersji elektronicznej (link)

Wersja PDF