Świętokrzyskie: Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej

Date of publication: 13.09.2015
Średni czas czytania 3 minutes
print

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach jest jednostką samorządową mocno osadzoną w kontekście regionalnym i lokalnym. Na co dzień działa we współpracy i w porozumieniu z instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze kultury i edukacji z terenu Kielc i województwa świętokrzyskiego. Płaszczyzny współpracy obejmują m.in.: tworzenie wspólnych koncepcji, planowanie wspólnych inicjatyw na rzecz kultury i edukacji, organizację działań szkoleniowo warsztatowych dla przedstawicieli sektora kultury i oświaty oraz diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych regionu.

Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej tworzy warunki do bliskiej współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową, szczególnie w środowiskach lokalnych. Celem ŚAEK jest wdrażanie koncepcji edukacji kulturowej, tworzenie lokalnych koalicji pomiędzy różnymi podmiotami kultury i edukacji, których aktywność ukierunkowana jest na wykorzystanie edukacyjnego i kulturowego potencjału regionu świętokrzyskiego w kreowaniu klimatu sprzyjającego rozwijaniu współpracy, zaufania, kreatywności i innowacyjności. Działania realizowane w projekcie zmierzają do:

  1. tworzenia modelu współpracy między kulturą i edukacją opartego na podejmowaniu wspólnych inicjatyw oddolnych – projekty na rzecz edukacji kulturowej,
  2. zmiany świętokrzyskiego modelu upowszechniania kultury na rzecz modelu animacji społecznokulturalnej,
  3. zbudowania innowacyjnej i adekwatnej do potrzeb odbiorców naszego regionu oferty na rzecz rozwoju edukacji kulturowej uwzględniającej m.in.: zainteresowania odbiorcy, kompetencje artystyczno-estetyczne uczestników życia kulturalnego i pozytywne wartościowanie uczestnictwa w kulturze.

Prowadzenie działań projektowych w każdym mieście powiatowym woj. świętokrzyskiego pozwala na szerokie zsieciowanie osób i instytucji, tworzy nowe relacje między nimi, zapewni wymianę wiedzy i doświadczeń, wreszcie pozwala na wypracowanie najlepszych działań, szczególnie w obszarach deficytów wykazanych w diagnozie. Świętokrzyska Akademia Edukacji Kulturowej oferuje uczestnikom przede wszystkim:

  1. dostęp do nowoczesnych i nowatorskich narzędzi pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez udział w warsztatach edukacyjnych,
  2. wsparcie w realizacji autorskich pomysłów z zakresu edukacji kulturowej, stworzenie warunków organizacyjnych i finansowych do realizacji interesujących projektów animacyjnych (granty),
  3. sieciowanie środowisk oświaty i kultury, niezależnych animatorów i instytucji, których misją jest praca z dziećmi i młodzieżą. Najwartościowsze elementy sieciowania to: nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń, konfrontacja różnych metod pracy, współpraca międzysektorowa.Scenariusze nowych form animacyjnych, upowszechnione w publikacji książkowej i na stronach Internetu, stanowić będą inspirację dla wszystkich zainteresowanych.

Kontakt:

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
Ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
Tel. 41 36 55 101
www.wdk-kielce.pl
facebook.com/wdk.kielce

Zespół:

Małgorzata Michałowska-Wójcik – koordynator projektu
Karolina Opałko – asystent koordynatora projektu
Michał Ziomber – asystent koordynatora projektu