Warmińsko-mazurskie: Wędrowna Akademia Kultury

Date of publication: 16.09.2015
Średni czas czytania 4 minutes
print

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych to samorządowa instytucja kultury, której organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powołana do animowania, inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej w województwie warmińsko–mazurskim.

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest obszarem o największym w Polsce zróżnicowaniu etniczno-kulturowym. Niemal cała ludność tego terenu z przyczyn historycznych zmieniała swoje miejsce zamieszkania. Można śmiało stwierdzić, że mieszkańcy naszego regionu są typową społecznością post-emigracyjną. Nasze działania animacyjne są próbą wykorzystania zasobów pamięci najstarszych mieszkańców społeczności lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Pamięć ta jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najmniej  wykorzystywanych zasobów naszego regionu. Zawiera się w niej ogromne bogactwo indywidualnych, ludzkich  losów, przeżyć i doświadczeń – często tragicznych, ale i niezwykłych, malowniczych, fascynujących. Nasza praca polega na ich gromadzeniu i dokumentowaniu - upublicznieniu, a w końcu przetwarzaniu przy udziale środków artystycznych we „wspólnotowy mit”, który zwykle tworzy bazę symboliczną stymulującą powstawanie lokalnej tożsamości i kapitału kulturowego. Odtwarzanie oraz wzbogacanie pamięci zbiorowej jest zasadniczym instrumentem animacyjnym stosowanym przez nas w praktyce.

Głównym celem w Programie Bardzo Młoda Kultura jest zainicjowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach. Jego efektem będzie rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji. W trakcie działań tworzymy organizacyjne i finansowe platformy współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową w regionie. Nasze działania oprócz wzmacniania wiedzy, umiejętności i kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową przyczyniają się do powstawania sieci współpracy angażując szkoły, stowarzyszenia, instytucje kulturalne i artystyczne. Stosujemy różnorodne formy działania: fora i festiwale edukacyjne, portal internetowy, warsztaty, konkursy grantowe. Ważnym elementem programu jest diagnozowanie stanu i potencjału edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach oraz ewaluacja prowadzonych w tych ramach działań. Wyniki analiz są upubliczniane.

Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami w powyższych działaniach. Każdy z nich jest ośrodkiem rozwiniętej sieci osób i inicjatyw obejmujących  teren regionu: W-MODN z nauczycielami i szkołami, Wojewódzka Biblioteka Publiczna z lokalnymi bibliotekami, stowarzyszenia „Tratwa” i „Borussia” z organizacjami społecznymi i liderami społeczności lokalnych. W każdym roku realizacji programu organizujemy Festiwal Edukacyjny - targi inicjatyw edukacyjnych, prezentacje dobrych praktyk, panele dyskusyjne. Uruchomiona została  strona internetowa programu - podstawowe źródło informacji o BMK, zbiór materiałów informacyjnych, dobrych praktyk. Strona jest również narzędziem sieciowania inicjatyw edukacyjnych regionu tworząc swoisty "bank czasu", umożliwiający wzajemne wymiany „usług kompetencyjnych”, działań, ekspertyz itp. Ze środków finansowych Programu Bardzo Młoda Kultura, samorządu województwa oraz samorządów Olsztyna, Ełku, Szczytna w latach 2016 -2017 dofinansowaliśmy 52 projekty z zakresu edukacji kulturowej na kwotę 307 485 złotych.

Kontakt:

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
Dane teleadresowe Operatora
10-233 Olsztyn
ul. Parkowa 1
tel. 89 513 17 31 (centr.) , 89 513 17 44,  89 513 17 46
www.ceik.eu ; www.jakakultura.warmia.mazury.pl
email: sekretariat@ceik.eu

Koordynator merytoryczny:

Ryszard Michalski