Zmiany w Ogłoszeniu o naborze wniosków w sprawie wsparcia finansowego twórców i artystów

Data publikacji: 06.09.2021
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury wprowadza zmiany w zasadach udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów. Wchodzą one w życie od 15 września 2021. W ogłoszeniu wprowadzono zmiany porządkujące zasady przyznawania tej pomocy.  NCK świadczy tę formę pomocy ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 1 marca 2021 roku.

Oto wprowadzone zmiany:

W paragrafie 1 po ustępie 3 wprowadza się ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

 1. Do uzyskania pomocy nie są uprawnione następujące kategorie osób opisanych w ust. 1-3:
  1.  osoby niepełnoletnie;
  2. soby, które uczą się w szkołach ponadpodstawowych lub studiują na studiach dziennych lub zaocznych i nie ukończyły 26 roku życia;
  3. osoby, które osiągnęły w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochody przewyższające łącznie 69 629, 04 zł brutto (tj. 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021 zgodnego z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2021 r.);
  4. osoby, dla których działalność twórcza nie stanowi głównego źródła zarobkowania (artyści-amatorzy, hobbyści, twórcy doraźni, debiutanci, absolwenci studiów kierunków artystycznych bez jakiegokolwiek dorobku);
  5. osoby, które zakończyły zarobkową działalność artystyczną przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią COVID-19;
  6. wodzireje i konferansjerzy;
  7. osoby zatrudnione przy organizacji eventów i imprez oraz obsłudze technicznej wydarzeń kulturalnych np. właściciele firm eventowych albo managerowie  artystów.
 2. Osoby wykonujące zawód DJ mogą zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku jednoznacznego stwierdzenia, że ich działalność ma charakter artystyczny (własne kompozycje muzyczne).

W paragrafie 5 po ustępie 2 wprowadza się ustęp 3 w brzmieniu:

 1. Podstawowym dokumentem potwierdzającym dochody z ostatnich 12 miesięcy jest zeznanie podatkowe za rok poprzedzający lub dokument równoważny oraz oświadczenia odnośnie dochodów uzyskanych w roku, w którym wnioskodawca składa wniosek o objęcie wsparciem.

Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 15 września 2021 r. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.