BLISKO – nabór wniosków do konkursu

Data publikacji: 30.06.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025, ogłasza nabór wniosków w konkursie w ramach Kierunku interwencji 4.1. pn.:

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

NABÓR I
na realizację zadań w latach 2021-2022

Kluczowe cele konkursu:

● włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;

● nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako  lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;

● podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Dołącz do spotkania informacyjnego online (8.07) →

Uprawnione do składania wniosków w konkursie są:
    1. biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury,
    2. samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne,

dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska lub miasto na prawach powiatu do 100 tys. mieszkańców oraz pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Przedmiotem wniosków są przedsięwzięcia polegające na realizacji kompleksowych zadań obejmujących:

  • podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek,związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;
  • budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: organizację warsztatów i szkoleń, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację konferencji, spotkań, w tym wymiany doświadczeń liderów lokalnych; wymianę doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
  • realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie (w I roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w II roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do realizacji: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych przez partnerstwo oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w I roku realizacji zadania).

Zadania objęte dofinansowaniem w ramach konkursu mogą być realizowane od 1 września 2021  roku do 15 listopada 2022 roku.

Wnioski należy składać przez System obsługi programów dotacyjnych i stypendialnych NCK:

Złóż wniosek (sop.nck.pl)

Nabór wniosków w konkursie trwa do 20 lipca 2021 roku do godz. 23.59.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.