Wadowickie Centrum Kultury

Cyfryzacja Wadowickiego Centrum Kultury

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury umożliwił nam zakup profesjonalnego sprzętu w postaci ekranu wielkoformatowego oraz projektora laserowego, dzięki którym organizowane są na wysokim poziomie wizualnym wykłady, prelekcje, warsztaty oraz spotkania. Ponadto zakup i montaż zestawu do audiodeskrypcji w sali widowiskowej pozwolił na wyświetlenie pierwszego filmu pt. „Sonata” dostosowanego do odbioru osobom z wadami wzroku. Po jego projekcji WCK otrzymało pierwsze podziękowanie od widza, który wcześniej był wykluczony z dostępu do kultury ze względu na swoją niepełnosprawność. Aby zrozumieć działanie zestawu do audiodeskrypcji 15 pracowników WCK wzięło udział w specjalnie zorganizowanym szkoleniu. Ponadto zakupiono pętle indukcyjne do sal: widowiskowej, ekspozycyjnej i kasy, co umożliwi odbiór wydarzeń osobom z dysfunkcją słuchu.


Działalność Wadowickiego Centrum Kultury jest bardzo rozbudowana i wszechstronna. Instytucja składa się z Domu Kultury, Kina „Centrum” oraz Muzeum Miejskiego. WCK organizuje liczne koncerty, spektakle, festiwale, wystawy, konkursy oraz przeglądy. Wspomniane wydarzenia są otwarte i ze względu na swoją różnorodność, przyciągają każdą grupę wiekową. Do podstawowej działalności Wadowickiego Centrum Kultury należą zajęcia stałe składające się z różnorodnych kół zainteresowań, pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym. Podstawową działalnością instytucji są uniwersytety dla dzieci oraz seniorów. Wadowicki Uniwersytet Dzieci skupia 120 młodych studentów, którzy przez sześć lat zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności, które prezentują broniąc tytułów młodych licencjatów oraz magistrów. Z kolei w  ramach Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku skupiającego 270 osób, seniorzy biorą udział zarówno w wykładach otwartych, jak i szeregu zajęć stałych oraz wydarzeń dodatkowych. WCK kładzie duży nacisk na partycypację mieszkańców we współtworzeniu oferty kulturalnej i systematycznie realizuje projekty mikrograntów dla grup nieformalnych, które umożliwiają wadowiczaninom realizacje swoich pomysłów z wykorzystaniem środków i wsparcia WCK. Dzięki wykorzystaniu nowej jakości sprzętu w działaniach cyfrowych, WCK będzie mogło otworzyć się na nowe grupy odbiorców dotąd wykluczonych z korzystania z oferty kulturalnej. Od kilku lat WCK próbuje także dotrzeć ze swoją ofertą do miejsc i ludzi, którzy mają utrudniony dostęp do kultury, organizując dedykowane dla nich wydarzenia i tworząc „Objazdowy dom kultury". W przyszłości działalność WCK będzie rozwijać się w obszarze stworzenia i poszerzenia oferty dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Wadowickie Centrum Kultury