Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Cyfrowe peregrynacje

Dzięki projektowi pracownicy Ośrodka uczestniczyli w profesjonalnych szkoleniach z zakresu poszerzania kompetencji cyfrowych. Szkolenia przygotowały pracowników do bardziej profesjonalnej działalności wobec wyzwań współczesności i nowego funkcjonowania kultury w czasie po pandemii oraz wyposażyły w narzędzia i kompetencje do podejmowania działań oraz transmisji nabytej wiedzy. Uczestnicy szkoleń poznali nowe możliwości budowania oferty programowej z wykorzystaniem nowoczesnych cyfrowych narzędzi i innowacyjnych kanałów komunikacji z publicznością. Dzięki projektowi zrealizowaliśmy cykl szkoleń, skierowanych do pracowników gminnych ośrodków kultury, prowadzonych przez profesjonalistów z zakresu: promocji wydarzeń w mediach społecznościowych, przygotowania  i przeprowadzenia transmisji oraz webinaru oraz tworzenia transkrypcji i napisów do filmów. Dotychczas zrealizowane szkolenia pozwoliły uczestnikom nabyć wiedzę z zakresu nowych form internetowych działań kulturalnych, a także poznać nowoczesne narzędzia wykorzystywane w pracy animacyjnej online. Dzięki szkoleniom pracownicy ROK zyskali umiejętności tworzenia interakcji społecznych za pomocą zaawansowanych technologii, zarządzania tożsamością cyfrową oraz dzielenia się informacją. Szkolenia oraz zakupiony sprzęt służą wsparciu oraz profesjonalizacji działań pracowników instytucji kultury. Przygotowujemy się także do przeprowadzenia cyklu warsztatów online m.in. z zakresu: muzyki, plastyki, filmu, fotografii, grafiki, teatru i tańca. Warsztaty będą kierowane do różnych wiekowo grup w wybranych  gminach regionu północnego województwa śląskiego.


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie opracował strategię rozwoju, która zakłada wizję ROK jako nowoczesnej instytucji kultury, wspierającej rozwój mieszkańców subregionu północnego województwa śląskiego i promującej najcenniejsze wartości, zarówno w obszarze sztuki współczesnej jak i tradycyjnej kultury, z uwzględnieniem wykorzystania nowych technologii w procesie edukacji artystycznej. Instytucja prowadzi różnorodną działalność animacyjną, artystyczną, edukacyjną, promocyjną i informacyjną. Aktywnie współpracuje z lokalnymi środowiskami, odpowiadając na potrzeby kulturalne. Celem działalności Ośrodka jest także inspirowanie nowych projektów w zakresie kultury oraz pomoc merytoryczna lokalnym twórcom i zespołom artystycznym. W planie działalności na najbliższe lata widoczna jest szeroka współpraca partnerska z instytucjami kultury oraz jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami artystycznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i uczelniami, a także innymi organizatorami życia kulturalnego w regionie i w kraju.

Wśród celów zapisanych w Strategii w zakresie powyższego obszaru planowanych działań znalazły się m. in.:

  • zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mieszkańców subregionu północnego województwa śląskiego
  • przeprowadzenie badań socjologicznych
  • zrealizowanie imprez artystycznych, szkoleń i warsztatów dla zainteresowanych grup społecznych w zakresie rozwoju osobistego, twórczości i ekspresji artystycznej

Ważnym kierunkiem działań jest wypracowanie innowacyjnych metod szkoleniowych pod marką ROK, opracowanie programu edukacji kulturalnej dla mieszkańców gmin subregionu północnego województwa śląskiego oraz wdrożenie nowych technologii i narzędzi w zakresie animacji i edukacji kulturalnej.

ROK Częstochowa