NaGranie! oTWÓRZ RDK! – nowe technologie

W ramach projektu został zakupiony nowoczesny sprzęt audio-wideo. Zakupiliśmy wysokiej jakości nagłośnienie w systemie liniowym, mikrofony, konsolety cyfrowe audio i wideo oraz kamery. 4 osoby zostały przeszkolone z zakresu masteringu i obsługi dźwięku oraz edycji, montażu wideo. Zakupiliśmy także przenośną pętle indukcyjną, która została zamontowana w sekretariacie i służy do pierwszego kontaktu z osobą niedosłyszącą.

Zakupiony sprzęt jest wykorzystywany na bieżąco zarówno na sali widowiskowej oraz w pracowni muzycznej „Fabryka Dźwięku”. Część sprzętu wykorzystywana jest w pracowni, w której nagrywane są audycje radiowe i podcasty. Sprzęt jest także wykorzystywany do pracy w terenie oraz podczas imprez plenerowych. Efekty tych prac widać w serwisie YouTube oraz na profilu RDK na Facebooku.


Podstawowym zadaniem RDK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

Radziejowski Dom Kultury prowadzi działalność polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury poprzez:

 • organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży
 • organizowanie spotkań, przedstawień teatralnych, koncertów, konkursów, festiwali, festynów, projekcji filmów
 • prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół i klubów zainteresowań
 • prowadzenie i organizowanie działalności zespołów wokalnych, muzycznych, tanecznych, folklorystycznych
 • promocję kultury Miasta Radziejów i lokalnych twórców kultury i sztuki
 • tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury i sztuki
 • promocję kultury, tradycji narodowych i wychowanie przez sztukę
 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
 • tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
 • upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej
 • ochronę dziedzictwa kulturowego miasta Radziejów

Radziejowski Dom Kultury