Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

Czarnkowskie Centrum Kultury Cyfrowej

Planowane i zrealizowane działania w zakresie realizowanego projektu Konwersja cyfrowa domów kultury:

 • udział zespołu MCK w Czarnkowie składającego się z pracowników i osób współpracujących z MCK w Czarnkowie w szkoleniach zorganizowanych przez Operatora
 • doposażenie jednostki w podstawowy sprzęt: komputerowy, urządzenia audio-video, niezbędne oprogramowanie i licencje
 • zakup usług szkoleniowych dla pracowników MCK w Czarnkowie w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania

Ponadto w ramach projektu zaplanowano: zakup mobilnej pętli indukcyjnej, dostosowanie strony MCK do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz szkolenia z tworzenia treści cyfrowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

W wyniku powyższego planowana jest realizacja działań w zakresie:

 • digitalizacji zasobów oraz ich udostępnianie w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych
 • tworzenie wirtualnych spacerów po wystawach i atrakcjach małej ojczyzny w plenerze
 • udostępnianie i relacje on-line z wydarzeń kulturalnych
 • warsztaty on-line dla grup działających przy MCK
 • budowa i rozwój repozytorium służącego udostępnianiu i ponownemu wykorzystywaniu zasobów cyfrowych dla internetu, tv, radia
 • studia: youtubera, vlogera, blogera, influencera.

Planujemy kontynuację cyklicznych wydarzeń i pozostałej działalności warsztatowej wzbogacając ofertę o działalność online.

Nowości w ofercie to:

 • organizacja całorocznego konkursu-festiwalu „Młodzi mają głos czyli powiatowy zawrót głowy”
 • „Razem Łatwiej” to idea działań całego MCK skierowanych na integrację z osobami z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami
 • „Pociąg do natury, pociąg do kultury” – idea wykorzystania istniejącej linii kolejowej do promocji zarówno walorów turystyczno-przyrodniczych. tzw. Szwajcarii Czarnkowskiej jak i do promocji kultury: wędrówki teatralne, koncerty na stacji, plenery malarskie. Idea oparta na stacjach kolejowych: Lubasz, Goraj, Czarnków. Wydarzenie na letni weekend, z relacjami on-line oraz reportażami i sesjami foto
 • Akademia Filmowa Kina Światowid – rozwinięcie akademii filmowej o formułę internetową

Misja: Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie pomostem między środowiskiem lokalnym a kulturą, historią i tradycją.

Cel główny: Upowszechnianie kultury i wzrost uczestnictwa mieszkańców Czarnkowa i okolicznych miejscowości w przedsięwzięciach kulturalnych.

Cele strategiczne:

 • zwiększenie dostępu do usług kulturalnych i artystycznych
 • aktywizacja i edukacja kulturalna lokalnej społeczności
 • wzmocnienie roli Miejskiego Centrum Kultury w środowisku lokalnym
 • promocja miasta, jego kultury, historii i tradycji
 • zawieranie partnerstwa i współpraca z instytucjami działającymi na terenie Miasta Czarnków i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
 • wzbogacenie form działalności o działania rekreacyjne, prozdrowotne i proekologiczne
 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
 • ochrona dziedzictwa kulturowego
 • dostosowanie oferty Miejskiego Centrum Kultury do nowoczesnych technologii – innowacyjność i kreatywność

MCK Czarnków