Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie

MOK po 50-ce – wsparcie digitalizacji oferty edukacji i animacji kulturalnej

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury nasza instytucja stała się miejscem bardziej przystępnym i otwartym dla osób z niepełnosprawnościami. Udało się uzyskać lepszą komunikację z osobami niesłyszącymi poprzez wprowadzenie systemu pętli indukcyjnej. Osoby, które z różnych względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w organizowanych przez nas wydarzeniach, dzięki projektowi mają szansę uczestnictwa online. Zakup nowoczesnego sprzętu rozwija naszą instytucję sprawiając, że kultura jest bardziej dostępna. Zakup oświetlenia podnosi walory estetyczne i techniczne naszych imprez i wydarzeń rozrywkowych, kulturalnych.


Podstawowym celem MOK w Nowej Rudzie jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości oraz podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczeństwa.

Nasze zadania i główne cele to:

  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę
  • tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań artystycznych, rozwoju folkloru
  • integrowanie społeczności lokalnych, poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych
  • organizacja spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych oraz innych form
  • inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
  • koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych
  • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w gminie, powiecie, kraju i za granicą

MOK Nowa Ruda