Międzyrzecki Ośrodek Kultury

Cyfrowa modernizacja zasobów audio-video Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury

Pracownicy i instruktorzy MOK dzięki szkoleniom zdobyli wiedzę jak radzić sobie w rzeczywistości online. Poznali praktyki, metody i techniki projektowania działań animacyjnych i edukacyjnych. Szkolenie pracowników, które odbyło się w MOK, podniosło kompetencje i umiejętności do prowadzenia edukacji kulturalnej i animowania działań kulturalnych. Pozwoliło na uatrakcyjnienie oferty w lokalnym środowisku. Umiejętności pozyskane podczas szkoleń zostaną przez nas wykorzystane przy obsłudze studia nagrań, montażu filmów i teledysków, a także korzystania przez instruktorów ze studia nagrań. Nasze studio nagrań jest jedyne w gminie w odległości powyżej 50 km od ośrodka woj. – wszyscy uczniowie i mieszkańcy korzystają m.in. z nagrań do konkursów i przeglądów. Projekt pozwoli nam na zmianę systemu analogowego na cyfrowy. Zmieni też charakter lekcji, bo poza tradycyjnymi zajęciami stworzymy uczestnikom możliwość nagrywania teledysków oraz ich utworów. Będziemy mieli też możliwość nagrywania i udostępniania w internecie konkursów recytatorskich, turniejów tanecznych czy nagrań chóru kameralnego. Projekt wpłynie na możliwość serwowania mieszkańcom kultury na wyższym poziomie – takim, do jakiego obecnie mają dostęp jedynie w dużych ośrodkach, co wpisuje się w działania rządowe przeciw wykluczeniu społecznemu. Planowana jest coroczna realizacja spektaklu z udziałem dzieci i młodzieży z sekcji teatralnej i tanecznej oraz kolejnych sekcji i innych grup społecznych, co pozwoli na integrację. Planowane jest przeniesienie Ośrodka w tryb on-line, jeśli zajdzie taka potrzeba. Realizacja konwersji cyfrowej umożliwiła nam rozpoznanie mocnych i słabych stron, analizę zasobów, podniesienie świadomości całego zespołu w kontekście zasobów instytucji zarówno infrastrukturalnych jak i kompetencyjnych. Potrafimy umiejscowić proces cyfryzacji w działaniach instytucji. Otworzyliśmy się na nowe kanały i formy komunikacji z odbiorcą co przełożyło się na skuteczniejsze i atrakcyjniejsze projektowanie oferty MOK. Na nowo zaktywizowaliśmy lokalne partnerstwa, zacieśniliśmy współpracę ze społecznością lokalną i biznesową.  Dzięki przeprowadzonej analizie potrzeb odbiorców z większą świadomości projektujemy ofertę dla grup docelowych. Modernizacja studia nagrań i pracowni foto video w znaczący sposób zwiększa zasięg oferty, co w konsekwencji powoduje dotarcie do osób nie uczestniczących aktywnie w naszych działaniach. Sekcja foto-video zyskała możliwość rozwoju, co przekłada się na większą liczbę uczestników, dzięki czemu obsługujemy medialnie różne wydarzenia w jednym czasie. Dodatkowym efektem jest lepsza jakość i atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej, co skutkuje podniesieniem kompetencji uczestników zajęć w MOK. Długofalowym rezultatem będzie wykształcenie przyszłej kadry pedagogicznej w dziedzinie foto-video w naszej gminie. Plan działania koncentruje się na komunikacji z odbiorcą, w jego ramach zakładamy wzrost aktywności w mediach społecznościowych oraz  uruchomienie nowego kanału komunikacji.


Misją Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury jest tworzyć i dostarczać wysokiej jakości kulturę w gminie Międzyrzecz, która stanowić będzie cenny element życia jej mieszkańców. Koncepcję programową Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury konstruują  cele strategiczne, które służyć będą podniesieniu, jakości i efektywności polityki kulturalnej.

Międzyrzecki Ośrodek Kultury