Cool'tura Uliczna

Dzięki projektowi udało się doposażyć nasz ośrodek w sprzęt audiowizualny umożliwiający dotarcie do większej liczby odbiorców. Dzięki posiadanym nowym urządzeniom możemy prowadzić transmisję zarówno w internecie, jak i na telebimie który znajduje się w innym miejscu niż wydarzenie. Jaworski Ośrodek Kultury intensywnie pracuje przy realizacji projektu „Cool'tura Uliczna”. Dzięki grantowi w ramach Konwersji cyfrowej domów kultury zakup niezbędnego sprzętu i udział w szkoleniach powoli zbliża nas do finalizowania zamierzonych działań. Bardzo cieszy nas fakt, że już niebawem wyjdziemy na „ulicę” z naszymi wydarzeniami.


Misją Jaworskiego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocja lokalnej kultury w kraju i za granicą. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę
  • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów itp.
  • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych
  • działalność instruktażowo- metodyczna
  • koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych
  • współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców
  • prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą zwłaszcza z miastami partnerskimi.

Jaworski Ośrodek Kultury