Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku

Zakup wyposażenia mulitimedilnego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku  

Pandemia udowodniła, że edukacja cyfrowa jest kwestią priorytetową dla naszej instytucji. Mimo rozwoju technologii, widoczne są braki zarówno w obszarze infrastruktury cyfrowej, jak i w poziomie kompetencji cyfrowych. Nie byliśmy przygotowani na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w pracy. Jednym z ważniejszych aspektów posiadania umiejętności poruszania się w świecie cyfrowym jest edukacja dzieci. Ważną rolę w edukacji odgrywają, oprócz szkół, instytucje kultury. Istotne jest, aby wszyscy zajmujący się edukacją posiadali odpowiednie kompetencje cyfrowe, by móc wesprzeć dzieci i młodzież w procesie rozwoju. Udział w projekcie, pozyskane dofinansowanie pozwoliło nam na zakup m.in. ekranu interaktywnego, laptopów, pętli indukcyjnej, zestawu nagłośnieniowego. Wyposażenie uzupełnione szkoleniami, konsultacjami z tutorem cyfrowym, szkoleniami z NCK, to nowa jakość pracy i realizacji zadań statutowych naszego ośrodka kultury.


Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Wierzbinek. Utworzony 1 stycznia 2013 r. Ośrodek zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należą: edukacja kulturalna, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i 
artystycznego, w tym eksponatów muzealnych,rozpoznawanie, rozbudzenie, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów i innych dla pracowników instytucji kultury w zakresie statutowych zadań Ośrodka, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.

Ośrodek prowadzi stałe formy działalności oraz organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, a także prowadzi świetlice wiejskie. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku od listopada 2021 roku wprowadził ofertę zajęć edukacyjnych w nowej siedzibie tj. w zabytkowym pałacu, który został poddany gruntownemu remontowi. Szachy, zajęcia wokalne, rysunek, zajęcia plastyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, które licznie uczestniczą w spotkaniach. W pałacu odbywają się próby zespołu Echo Kujaw i Gminnej Orkiestry Dętej. Planowane jest uruchomienie kolejnych zajęć tematycznych.

GOK w Wierzbinku