Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

Cyfrowa KULtura w Stryszawie

Dzięki projektowi wzięliśmy udział w ciekawych szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych oraz zarządzania projektem i budowania oferty kulturalnej. Zdobyta wiedza pozwoli na zbudowanie lepszej oferty kulturalnej oraz usprawni relacje między odbiorcami, a naszą instytucją – spełniając ich oczekiwania. Szkolenie z tutorem pozwoliło nam przeanalizować otoczenie, w którym działa nasza instytucja oraz ocenić naszą współpracę z partnerami. Zaplanowany do zakupu sprzęt posłuży nam do prowadzenia streamingu wybranych koncertów, konferencji, warsztatów, a także audycji np. regionalnych, przygotowanych przez młodzież z naszej gminy.


Podstawowym celem Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnika w kulturze oraz współtworzenie wartości kulturalnych. Placówka realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, wychowania, edukacji i oświaty kulturalnej oraz w zakresie tworzenia i ochrony dóbr kultury.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

  • edukacja, kultura i wychowanie przez sztukę
  • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
  • prowadzenie Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej.

Efektem działalności są organizowane konkursy i festiwale o charakterze gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim, prowadzenie edukacji folklorystycznej dla dzieci, młodzieży i turystów w ramach Warsztatów Twórczych, prowadzenie świetlicy dla dzieci
i młodzieży, realizacja projektów i inicjatyw społecznych związanych z szeroko pojętą kulturą, regionalizmem, promocją i turystyką, organizacja imprez plenerowych o charakterze folklorystycznym oraz rekreacyjno-rozrywkowym.

GOK Stryszawa