Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie

Lepsze jutro – cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie

Dzięki realizacji projektu „Lepsze jutro – cyfryzacja Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie” został zakupiony profesjonalny sprzęt audio-wideo, doposażono salę widowiskową w pętlę indukcyjną na potrzeby niedosłyszących odbiorców wydarzeń artystycznych, stworzono nową stronę internetową przystosowaną dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Została przeszkolona kadra instytucji pod względem technicznym i merytorycznym. Wszystkie te działania pozwoliły na znaczne poprawienie jakości usług oraz poszerzenie oferty programowej ośrodka. Dzięki nowemu sprzętowi video oraz profesjonalnemu nagłośnieniu zostały poprawione warunki do organizacji wydarzeń kulturalnych w tym w formie transmisji online. Znacznie zwiększyła się oferta  wydarzeń kulturalnych, przywiązując szczególną uwagę do wielopokoleniowości, integracji wszystkich środowisk społecznych i osób z niepełnosprawnościami. Poprzez te wszystkie działania został osiągnięty efekt wzmocnienia wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie jako instytucji wdrażającej nowe technologie cyfrowe.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie jest rozwój kultury w Gminie Potęgowo, zachowanie dziedzictwa wielokulturowego regionu. Głównym celem instytucji jest prowadzenie wielokierunkowej i zróżnicowanej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, angażowanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Cele te instytucja realizuje poprzez szeroką ofertę dostosowaną do zróżnicowanej grupy odbiorców. m.in.: zajęcia edukacyjne, integracyjne, upowszechnianie i współtworzenie nowych wartości kulturowych, dostarczanie ciekawej oferty artystycznej, artystyczno-dydaktycznej oraz wsparcie rozwoju artystycznego dzieci. Równie ważnym celem jest pielęgnowanie tradycji i kultury lokalnej, budowanie więzi społecznych i integracji wśród mieszkańców, zapewnienie równego dostępu do kultury wszystkim zainteresowanym odbiorcom, wzbogacenie oferty o elementy innowacyjnych i interaktywnych działań kulturalnych.  

GCK Potęgowo