Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

Nowoczesność + Dostępność

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, został przeprowadzony szeregu usług przystosowanych do infrastruktury cyfrowej i szkoleń służących organizowaniu przez Instytucję edukacji i animacji kulturalnej on-line. Środki i narzędzia zakupione z dotacji pozwoliły na prowadzenie warsztatów, webinariów, wideokonferencji, prezentacji, występów, spektakli, czy programów na żywo w interaktywnej TV internetowej i innych form spotkań on-line. Wdrożone zostały rozwiązania ułatwiające dostęp do kultury osobom o specjalnych potrzebach komunikacyjnych i edukacyjnych. Ponadto pozyskane środki, kompetencje i unowocześnienia umożliwiły dostęp do tej oferty innym osobom niedostosowanym i wykluczonym, np. ze względu na wiek, względy materialne czy niepełnosprawność. W wyniku realizacji przedsięwzięcia w sposób diametralny poprawiła się sytuacja kulturalna regionu i wzbogacona została oferta w zakresie edukacji i animacji kulturalnej Instytucji. Już teraz widzimy efekty ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w doskonalenie swoich umiejętności związanych z zakupionym sprzętem, co przekłada się na jakość wydarzeń, które prowadzimy.


W 2015 roku z połączenia Wiejskiego Domu Kultury w Kozielicach oraz Wiejskiego Domu Kultury w Tetyniu powstał Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach (GOK). Podstawowym celem działalności GOK jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Kozielice. Prowadzona jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W skład instytucji wchodzi Biblioteka Publiczna w Kozielicach oraz Filia Biblioteki w Tetyniu. W skład instytucji wchodzi 11 sołectw. W każdej miejscowości znajduje się świetlica wiejska, którą zarządza Dyrektor GOK. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną z Tetynia, Ochotniczą Strażą Pożarną z Mielna Pyrzyckiego, Ochotniczą Strażą Pożarną z Kozielic, Sołtysami i Radą Sołecką oraz z Wolontariuszami.

GOK Kozielice