Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

Cyfrowa Ewolucja Kultury

Dzięki projektowi odmieni się z pewnością zasób sprzętu naszej instytucji, a także zwiększą się kompetencje pracowników. Otrzymają oni przede wszystkim dostęp do nowoczesnego sprzętu, programów, narzędzi. Umiejętności związane z ich obsługą będą wykorzystywane do tworzenia oferty GOK (nowe zajęcia, konkursy, nagrywanie podcastów, spotkania online, mobilne gry terenowe w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne, itp.). Nowe umiejętności cyfrowe w zakresie wykorzystania narzędzi posłużą do własnych poszukiwań nowych rozwiązań. Nowe kompetencje posłużą do nawiązania cyfrowej współpracy z innymi, sąsiednimi ośrodkami kultury, a także innymi instytucjami kulturalnymi z terenu województwa lubuskiego w zakresie współorganizowania wspólnych przedsięwzięć online i promowania ich w sieci. Nie bez znaczenia jest także przynależność do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury, które dostarcza nam nowych bodźców i pomysłów na rozwój (wspólne szkolenia w zakresie kompetencji cyfrowych dla animatorów, służące organizacji wspólnych przedsięwzięć, takich jak: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne w obszarze muzyki, plastyki, tańca, recytatorstwa, plastyki.


Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach jest zwiększenie zainteresowania mieszkańców w obszarach kultury i edukacji. Niezwykle istotna jest dla nas również  postawa obywatelska na rzecz społeczności lokalnej, budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy partnerami i umiejętność wypracowywania podstaw lokalnego partnerstwa. Zależy nam, aby osoby odwiedzające naszą instytucję nie tylko konsumowały kulturę, ale też aktywnie ją współtworzyły. Poprzez współpracę oraz integrację mieszkańcy nie tylko są widzami czy biernymi odbiorcami, lecz sami stają się twórcami i animatorami wydarzeń. Ogromną rolę przywiązujemy do współpracy ze środowiskiem – z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i artystami. Bardzo zależy nam na włączaniu w działania naszych mieszkańców, którzy dotychczas nie ujawniali swoich pasji, zainteresowań, talentów. Poprzez swoje działania pragniemy zaoferować mieszkańcom naszej gminy ofertę, która dostępna jest często tylko w większych miastach, a tym samym udowodnić, że również na terenach wiejskich może dziać się dużo i ciekawie. Otwartość na nowe to cecha, która nas z pewnością charakteryzuje. Zgodnie ze statutem GOK prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców gminy, wspiera ich potrzeby i zainteresowania, organizuje różnorodne formy edukacji i wychowania przez sztukę, upowszechnia i promuje kulturę lokalną oraz podnosi poziom kulturalny mieszkańców gminy.

GOK prowadzi działalność między innymi poprzez:

  • organizowanie koncertów, spektakli, spotkań, wystaw oraz imprez oświatowych i plenerowych
  • prowadzenie sekcji zainteresowań, zespołów artystycznych
  • organizowanie festynów, festiwali, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz przeglądów i konkursów
  • prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży i osób starszych w formie grup zajęciowych
  • prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i innych form doskonalenia oraz działalności instruktażowo-metodycznej w zakresie różnych dziedzin kultury i sztuki
  • koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Bojadła
  • organizowanie imprez okolicznościowych
  • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
  • inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lokalnego
  • współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i sportowymi, a także z parafiami.

GOK Bojadła