Park Kultury w Starachowicach

Cyfrowy Park Kultury

Nasz projekt zakłada zorganizowanie w Parku Kultury Mobilnego Studia Nagrań, w którym każdy z instruktorów działu animacji kultury i edukacji artystycznej oraz uczestników zajęć będzie mógł nagrać i zmontować materiał filmowy i dźwiękowy (podcasty, videokasty, spektakle teatralne, teledyski, koncerty). Dzięki mobilności studia nagrań możliwe będzie nagrywanie i streamingowanie wydarzeń kulturalnych w placówce oraz imprez, które odbywają się w plenerze. Dzięki szkoleniom organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury pracownicy poszerzyli wiedzę o komunikacji z użyciem mediów społecznościowych, poznali ciekawe aplikacje internetowe oraz spersonalizowane i relacyjne sposoby zarządzania treściami internetowymi. Ważną częścią działań projektowych jest również poprawa dostępności naszej oferty dla osób z niepełnosprawnościami: zakupiliśmy przenośny system pętli indukcyjnej do 150 m2, dzięki czemu umożliwimy udział w naszych imprezach osobom niedosłyszącym.


Misją Parku Kultury w Starachowicach jest bycie instytucją, która stale monitoruje i zaspokaja potrzeby tworzenia i uczestniczenia mieszkańców w kulturze. To miejsce uniwersalne, pełne energii, które stwarza warunki do wielokierunkowych twórczych działań, wzmacnia otwartość oraz promuje aktywne i pozytywne postawy. To park inspiracji na otwartej przestrzeni kultury, chcemy być miejscem żywym, stymulującym i zachęcającym do podejmowania różnorodnych kulturowych działań, aktywnie wspierającym realizację twórczych idei i spotkań twórców z odbiorcami. Miejscem otwartym na nowe zjawiska kulturowe, ale również czerpiącym z tradycji i historii miasta, regionu, kraju. Miejscem konsultacji, dyskusji, wymiany poglądów. Miejscem, które chroni dziedzictwo, w którym ceni się i promuje wartości, które wzmacniają zaufanie społeczne. Do statutowych zadań Parku Kultury należą: edukacja kulturalna, społeczna, proekologiczna, upowszechnianie i popularyzowanie kultury, stwarzanie warunków do prowadzenia działalności twórczej, integracja środowisk.

Park Kultury Starachowice