Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie

Cyfrowe studio telewizyjno-radiowe „Kulturowy Skrzyszów”

Dzięki realizacji projektu pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zostali wyposażeni w umiejętności i kompetencje cyfrowe niezbędne do dalszego rozwijania potencjału naszej jednostki w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji działań kulturalnych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz możliwości, jakie dają m.in.: transmisje on-line i podcasty.

Realizacja umożliwiła GCKIB w Skrzyszowie m.in:

  • zakup niezbędnego wyposażenia i oprogramowania do utworzenia narzędzia jakim będzie "Cyfrowe studio telewizyjno-radiowe, które będzie narzędziem do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line
  • przeprowadzenie szkoleń, których efektem było podniesienie  kompetencji cyfrowych pracowników w zakresie projektowania oferty kulturalnej i posługiwania się narzędziami on-line oraz zarządzania rozproszonym zespołem, jak również wykorzystanie tej wiedzy do działań animacyjnych i edukacyjnych w zakresie kultury

Do podstawowych zadań realizowanych przez GCKiB w Skrzyszowie należą m.in.:

  • edukacja i rozwój środowiska poprzez organizowanie warsztatów, konkursów, przeglądów i wystaw
  • opieka nad ruchem artystycznym, twórczością ludową
  • koordynowanie działalności kulturalnej oraz działalności w zakresie ochrony zabytków
  • gromadzenie i upowszechnianie dóbr kultury, informacja i dokumentacja zjawisk kulturalnych na terenie gminy
  • upowszechnianie dorobku i osiągnięć twórców oraz popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej
  • inspirowanie do udziału w życiu kulturalnym

Misją Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek jest nowoczesna przestrzeń kontaktu mieszkańców gminy z Kulturą w każdym wymiarze, kształtująca wizerunek gminy. Nasza wizja to GKCiB jako nowoczesna instytucja kultury realizująca wydarzenia ważne dla gminy, powiatu i regionu, o silnych więzach ze społecznościami lokalnymi i rozbudowanym partnerstwie ze stowarzyszeniami, jednostkami, kreująca pozytywny wizerunek kultury.

GCKiB Skrzyszów