Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim

GCK+

Pracownicy GCK uzyskali nowe kompetencje cyfrowe. Udział w szkoleniach oraz webinariach organizowanych przez NCK przyczynił się do zmiany postrzegania domu kultury przez nasz zespół, zaczęliśmy dostrzegać nowe możliwości, które dają nam nowoczesne technologie. Działamy więcej internetowo, zarówno promocyjnie/marketingowo, jak i przez organizację wydarzeń. Docieramy do większej liczby osób, także do tych, którzy do tej pory nie brali czynnego udziału w życiu kulturalnym. Pojawiają się nowe pomysły, próbujemy nowych rzeczy. Powstała strategia cyfrowa w oparciu o rozmowy, badania, własne obserwacje. Zakupiony sprzęt pozwala na organizację wydarzeń do tej pory pozostających poza naszym zasięgiem. Rozwój jest widoczny niemal na każdej płaszczyźnie.


Celem nadrzędnym Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego odbioru i tworzenia dóbr kultury, a poza tym:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę – szczególnie dzieci i młodzież
  • propagowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej
  • stworzenie warunków do kultywowania tradycji i sztuki ludowej ze szczególnym uwzględnieniem folkloru lokalnego
  • ochrona i przekazywanie dorobku polskiej kultury narodowej
  • wspomaganie działalności amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz uczestniczenie w wymianie międzybibliotecznej
  • prowadzenia działalności informacyjnej oraz bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej
  • organizowanie różnorodnych przedsięwzięć służących popularyzacji książki i czytelnictwa
  • stworzenie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez kontakt z teatrem, jak również nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką

GCKCiP Rzepiennik